неделя, 8 май 2011 г.

Проблемът за кризата

Наистина решението на проблема „Как да се спре днешната криза?” е толкова „просто”, че мнозина, които се докосват до него си задават въпроса:
„Нима е възможно човечеството 295 години да допуска тази катастрофална държавна управленска грешка и едва сега да е открита и да е намерено полезно решение?”.
Да, развитието на кризата, поради конкретна никому ненужна държавна финансова грешка е реалност и това е „детска болест на пазарна икономика”, която скоро ще бъде излекувана.
Над 30 години се занимавам с изследване на процеси за закрила потребителни качества на пари и поради една или друга причина открих наличие на тази държавна финансова грешка. Представям резултатите до които съм достигнал, защото чрез тяхна реализация е възможно успешно преодоляване на кризата.
Това, което публикувам не е художествено произведение, а научни резултати, които обективно се появяват в общественото пространство и винаги могат да се преоткрият от всеки, който направи реален обективен анализ на ситуацията.
Какви са реалностите:

1) Фактите доказват, че през 1716 г. за първи път (по инициатива на Джон Лоу във Франция) е започнало ползване на „Незлатни” вместо „Златни пари”.

2) Тогава през 1716 г. процесът е с недовършено преобразуване в държавно управление, защото не е съобразено, че качествата на „Незлатните пари” са различни спрямо тези на „Златните” и при ползване на „Незлатни пари”, за успешно обществено развитие е необходимо да се прилага (спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенстван начин на държавно финансова управление.

Грешката в досегашната държавно финансово управление е, че (подобно, както през 1716 г.) процесът на преобразуване при ползване на „Незлатни” вместо” Златни пари” не е окончателно завършен и все още не се ползва необходимия усъвършенстван (спрямо времето със „Златни пари”) начин на държавно финансова управление и все още ненужно се прилата стария (от времето със „Златни пари”) начин на държавно финансова управление.
Съобразено с името на инициатора за ползване на „Незлатни пари” - тази държавна финансова грешка може да се означи като „Грешка на Джон Лоу”.
Днес мнозина се страхуват да признаят, че като са вярвали на свои учители са допуснали да усвоят непълноценни знания, че досегашния катастрофален начин на държавно финансово управление е вечна даденост.
Изненадващо или не, но днес приемането, че начинът на държавно финансово управление от времето със „Златни пари” като вечна даденост е слабост, която е на такова научно ниво, че може да се сравни с виждане на древни „специалисти” по география, които са защитавали теза, че земята е плоска.
За съжаления, днес много специалисти не правят разлика между качества на „Незлатни” спрямо „Златни пари” и необходимост от ползване на съответващо на качества на „Незлатните пари” усъвършенстван модел на държавно финансово управление.

Истина е:

1) Сегашното държавно финансово управление се осъществява при условия на конкретна държавна управленска грешка.

2) Тази конкретна държавна финансова грешка развива икономически и социални диспропорции и води до криза и при нейно наличие не е възможно реално прекратяване на криза. При условия на запазена грешка на Джон Лоу – съответното правителство страда от собствено поведение и колкото повече работи – (за достатъчно време) толкова по-лоши управленски резултати постига.

3) Досегашната държавна финансова грешка може успешно да бъде прекратена.

4) Всички сме свидели как специалисти от европейските ръководни органи и днес търсят път за излизане от финансовата криза и не могат да намерят решение, защото продължават да работят при условия на запазване на „Грешката на Джон Лоу”.

Алтернативата за успешно преодоляване на кризата е прекратяване на тази държавна финансова грешка.

***
Поради наличието на световната финансова грешка, във всички държави където тя е запазена се развиват икономически и социални диспропорции и се достига до криза.
В различните държави условията са различни и поради това обстоятелство са налични разлики при осъществяване на кредитна дейност за бизнес, потребителско и/или друго кредитиране – т.  е. в едни държави изискванията за кредитиране ще са винаги по-завишени спрямо условията при други държави.

При общ теоретичен анализ:

1) При наличие на сегашната държавна финансова грешка – при неограничено време, винаги макроикономическият модел се развива към неограничено завишение на основна лихва. (Сегашното състояние на нарочно понижени основни лихви е поради целево въздействие за временно забавяне на развитие на кризисни процеси. Ако не бе приета сегашната политика с минимални лихви вече щеше да е преминал етапа на хиперинфлация, т . е. в Европа и/или САЩ щеше да стане това, което се случи в Р. България през зимата 1996/7 г.)

2) При прекратена сегашна държавна финансова грешка – при неограничено време, винаги макроикономическият модел се развива към занижение към „0” на основна лихва.

При преценка на разбера на лихвите, следва да се има предвид, че и банките са жертва на досегашното непълноценно държавно финансово управление.
(Доказателство: поредица фалити на банки.)

***

Поради наличието на световната финансова грешка, във всички европейски държави където тя е запазена се развиват икономически и социални диспропорции и се достига до криза, но тези процеси не са отговорност на ЕЦБ.
Отговорността за наличието на държавната управленска грешка (ако може да се разграничи) е за съответни правителства.

***

При сегашния непълноценен начин на държавно финансово управление - промяната на основната лихва в посока увеличение е проинфлационен фактор.
Чрез политика на минимизиране на основна лихва – властите на съответна държава административно действат за намаление при развитие на кризисни процеси. Този подход отлага за след време конкретни икономически щети за участници в стопанския живот, но въздейства за тяхно уголемяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар