четвъртък, 29 март 2012 г.

Кардинална политическа грешка

През второто десетилетие на XXI-и век политиците продължават своя многогодишна слабост да работят без приети пълноценни правила за държавно финансово управление (ДФУ) при стопанство с „Незлатни пари”.

Последицата от това тяхно поведение е, че съответните държавни власти са обречени на сигурен провал.

Посоченият финансов недъг се допуска за първи път в света през 1716 г.
Същият е означен с име на негов инициатор като „Грешка на Джон Лоу”*.

Животът доказва, че при тези условия управляващите политици, колкото повече работят – толкова по-голям ще е техния провал.

Зависимостта е:

1/ При наличие на „Грешка на Джон Лоу” се развиват стопански диспропорции.

2/ При запазване на тази финансова неразвитост, колкото повече държавните власти подпомагат стопанския живот и се създава по-голям брутен вътрешен продукт – толкова повече се развиват „Диспропорции от грешка на Джон Лоу”.

3/ Именно тези диспропорции, които се създават от влияние на „Грешка на Джон Лоу” предизвикват управленски трудности и (при достатъчно време) стопанска криза.

Пример: Съответен държавен дълг е диспропорция, която е създадена от продължена „Грешка на Джон Лоу”.

Много години политиците работят при условия с „Незлатни пари”, но досега не са проявили зрялост да приемат жизнено необходими правила за съответно ДФУ, което да е ГОДНО за стопанство с тези пари.

Те правят тази своя кардинална грешка под влияние на слабости на кейнсианци и други икономически школи, които пренебрегват качества на „Незлатни пари”.

За да се осъзнае налично държавно финансово недоразумение, заради което се развива съвременна световна стопанска криза е потребно да се разбира разделение между „Златни” и „Незлатни пари”.

Полезно е да се отчита разграничение:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

В съответно стопанство се ползват „Златни” и/или „Незлатни пари”.

Животът доказа, че при развитие на човешката цивилизация – първо се ползват „Златни”  и след това „Незлатни пари”.

„Златните” са заменени, защото „Незлатните пари” са по-полезни за пълноценно обществено развитие.
Поради това предимство – сега масово се прилагат „Незлатни пари” и тяхната употреба ще продължи.

Значима световна стопанска грешка е, че при осъществена замяна при парите е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на ДФУ, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.

Днес има правила за съответно ДФУ, но те не са съобразени с промяната при парите и са НЕПРИГОДНИ за стопанство с „Незлатни пари”.

(Ако някой не е съгласен, моля да посочи поне една страна, при която има такива норми или поне един университет по света, където се преподават знания за ДФУ при условия на „Незлатни пари”.)


На съответно правителство трябва да се помогне.

При ползване на „Незлатни пари” в съответна страна, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при (спрямо времето със „Златни пари”) подобрено нейно ДФУ, което да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

До 24 часа след като съответни държавни власти неутрализират наследено от предходни години непълноценно управленско поведение като усъвършенствуват своето ДФУ и същото стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”настоящата силна опасност от криза в тази страна ще е ликвидирана.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето ДФУ и същото е ГОДНО за евро – сега тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за над 100 милиарда евро.

Пълноценното бъдеще на човешката цивилизация е възможно само при спазване на приети правила за съответно ДФУ, което да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

*Ползвано означение:

Грешка на Джон Лоу: За първи път в света през 1716 г., по инициатива на Джон Лоу извършена държавна финансова грешка – приложение на наследен начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.
Тази държавна финансова непълноценност ежедневно развива диспропорции и (при достатъчно време) стопанска криза.

Иван Митев – икономист

понеделник, 26 март 2012 г.

Загуби за притежатели на гръцки държавен дълг

Хедж фондовете, заедно с други участници в стопански живот понасят болезнени щети от съвременна стопанска криза.

Много техни специалисти не осъзнават същността на сегашната държавна финансова грешка, поради която се развива съвременната световна стопанска криза, защото не отчитат разделение при парите – съответно на „Златни” и „Незлатни пари”.

Прието е следното:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

В съответно стопанство се ползват „Златни пари” и/или „Незлатни пари”.

Животът доказа, че при развитие на човешката цивилизация – първо се ползват „Златни пари”  и след това „Незлатните пари”.

„Златните пари” са заменени, защото „Незлатните пари” са ПО-ПОЛЕЗНИ за пълноценно обществено развитие.
Именно поради тази предпоставка днес масово се ползват „Незлатни пари” и това тяхно приложение ще продължи.

Сегашният изключително важен световен стопански проблем е, че при съответната замяна при парите е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на държавна финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.

Именно поради влияние от тази държавна финансова грешка - Хедж фондове (като част от притежатели на гръцки държавен дълг) допуснаха загуби за милиарди евро.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето държавно финансово управление и същото е ГОДНО за евро – сега гръцката държава щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за над 100 милиарда евро.

Иван Митев – икономист

сряда, 7 март 2012 г.

Възможно е успешно преодоляване на стопанска криза


Според информационна агенция БЛИЦ, еврокомисарят по икономическите въпроси Оли Рен е заявил, че Еврозоната се намира в състояние на „мека рецесия”.

Истината е, че участниците в стопански живот (включително Правителства, Президенти, професионални политици, банкери, работещи и резработни, инвеститори, в т. ч. депозанти на пари) сме потребители на парите, които държавата е приела да се ползват.

В резултат на ГРЕШНО държавно финансово поведение – хората са обречени жертви на световен държавен финансов недъг.

Същността на държавната управленска непълноценност е, че при ползване на „Незлатни пари” се запазва стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари” и поради тази причина се развиват диспропорции и (за достатъчно време) стопанска криза, коя създава вреди за хората.

Само време е необходимо и публично ще се знае, че приетите през първите месеци на 2012 г. мерки за спасение на Гърция със сигурност са обречени на провал, защото се запазва особено важна причина за сегашни управленски трудности.

Стопанската криза в Гърция се развива тъй като (с мълчалива подкрепа от  европейски и световни експерти) гръцкото правителство прилага утопична управленска идея, която се материализира в конкретна държавна финансова грешка и сегашното нейно държавно финансово управление е НЕПРИГОДНО за евро.

Гръцкият финансов недъг съществува, защото не е налично съобразяване с качества на ползвано евро и това поведение подсигурява развитие на диспропорции и (при достатъчно време) криза с болезнени щети за участници в стопански живот.

Под влияние на доскоро неизвестната утопична финансова политика гръцкото правителство е с ненужно намалени парични приходи и със сравнително завишени парични задължения, които сега болезнено се компенсират с повишение на държавни данъци и орязване на полезни държавни разходи.

Възможно е успешно поправяне на разкритата световна държавна финансова грешка.

До 24 часа след като сегашното правителство на Гърция неутрализира наследено утопично управленско поведение като подобри своето държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с евро – настоящата нейна стопанска криза ще е премахната.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето утопично държавно финансово управление и същото е ГОДНО за евро – сега гръцката държава щеше да е без финансови трудности и да е със завишени възможности да изплаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за милиарди евро.

Забележка: Особено важната причина за стопанска криза през XXI-ви век при други държави е идентична с тази в Гърция.

За да е възможно пълноценно обществено развитие е необходимо разобличаване и въздействие за ликвидиране на сегашната държавна финансова грешка, която пречи на участниците в стопански живот.

При анализи се установява - не е възможно да има обществен интерес за продължаване на сегашната държавна финансова грешка.

Същата все още е налична, поради запазена от 1716 г. първоначална грешна практика на държавно финансово управление при стопанство с „Незлатни пари”.

Пример за ощетеност при ползване на стар, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари” са сегашните щети за над 100 милиарда евро за притежатели на гръцки държавни облигации.

Иван Митев – икономист