петък, 14 октомври 2011 г.

За данъчни промени


През месец ноември 2011 г. предстоят промени в български данъчни закони.

Дори лично министърът на финансите г-н Симеон Дянков да определя „справедливи данъци” за всеки българин не може да предотврати допълнително развитие на стопанска криза в Р. България, защото същата не е от „неточни данъци”, а поради наличие на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, заради която се развиват диспропорции и стопанска криза.

Поради продължаване на „Грешка на Джон Лоу” в Р. България (запазен - от време със „Златни пари” - начин на държавно финансово управление (ДФУ), който е НЕСЪВМЕСТИМ с качества на български Лев) българските държавни власти не могат успешно да преодолеят развитие на стопанска криза в Р. България.

Държавни ръководители и експерти са с мълчаливо поведение, че старият от време със „Златни пари” начин на съответно ДФУ е НЕРАЗВИТ за стопанство с „Незлатни пари”.

Резултати от изследвания доказват (и същите се потвърждават в живота), че при условия на „Незлатни пари” - запазването в Р. България на стария (от времето със „Златни пари”) начин на ДФУ е обстоятелство, което заражда и развива диспропорции и стопанска криза, защото същият е НЕГОДЕН за ползване при нови условия на стопанство с „Незлатни пари”.

Прилаганите правила на „Валутен борд” не премахват лошото влияние на продължаваща „Грешка на Джон Лоу” в българско ДФУ.


Възможното успешно спасение на Р. България от стопанска криза е чрез прекратяване на българската проява на „Грешката на Джон Лоу”.


Ползвани означения:

1. Употребяваните в света пари са „Златни” и/или „Незлатни пари”.

1.1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

1.2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

2. „Грешка на Джон Лоу”: По инициатива на Джон Лоу направена държавна финансова грешка – При стопанство с „Незлатни пари”, продължена употреба на несъвместим с тези пари, наследен от време с ползване на „Златни пари” начин на държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

Грешка на европейски ръководители

Грешка на европейски ръководители е,  че вярват на свои учители и колеги ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, специалисти като тазгодишни носители на Нобелова награда - американските икономисти Томас Сарджънт и Кристофър Симс, експерти на МВФ (в т. ч. председателят на МВФ г-жа Кристин Лагард), СБ (в т. ч. президентът на СБ г-н Робърт Зелик), ЕЦБ (в т. ч. президентът на ЕЦБ г-н Жан-Клод Трише) и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капана на парите”.

Истината е, че световната стопанска криза през 2011 г. е с качество на „детска болест на пазарна икономика” и е резултат от конкретна държавна финансова грешка.

Тъй като разкритият държавен управленски недъг е допуснат по инициатива на Джон Лоу за първи път в света през 1716 г., то същият може да се означи като „Грешка на Джон Лоу”.

До 24 часа време след ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” в която и да е държава (в т. ч. Гърция или в САЩ) - то сегашната криза в тази страна ще се премахне.

При запазване на представената държавна управленска непълноценност ще последва (подобно през 1996/7 г. в Р. България и през различни години в други страни) стихийно развитие на криза и хиперинфлация, при която по извратен пазарен път се възстановяват деформирани от „Грешката на Джон Лоу” стопански равновесия.

Ползвани означения:

1. Употребяваните в света пари са „Златни” и/или „Незлатни пари”.

1.1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

1.2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

2. „Грешка на Джон Лоу: По инициатива на Джон Лоу направена държавна финансова грешка – При стопанство с „Незлатни пари”, продължена употреба на несъвместим с тези пари, наследен от време с ползване на „Златни пари” начин на държавно финансово управление.

3. "Капан на парите: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на несъвместим с тях начин на държавно финансово управление от време със Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Иван Митев - икономист

сряда, 12 октомври 2011 г.

Причината за световна стопанска криза през 2011 г.


Световната стопанска криза през 2011 г. е с качество на „детска болест на пазарна икономика” и е резултат от конкретна държавна финансова грешка.

Тъй като разкритият държавен управленски недъг е допуснат по инициатива на Джон Лоу за първи път в света през 1716 г., то същият може да се означи като „Грешка на Джон Лоу”.

До 24 часа време след ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” в която и да е държава (в т. ч. Гърция или в САЩ) - то сегашната криза в тази страна ще се премахне.

При запазване на представената държавна управленска непълноценност ще последва (подобно през 1996/7 г. в Р. България и през различни години в други страни) стихийно развитие на криза и хиперинфлация, при която по извратен пазарен път се възстановяват деформирани от „Грешката на Джон Лоу” стопански равновесия.


Основания за представена теза:

През годините на историческо развитие, в съответни стопанства се ползват „Златни” или „Незлатни пари”.

„Незлатните” имат различни качества спрямо „Златни пари”.

През 2011 г., при съответно стопанство с „Незлатни пари” продължава да се ползва стария (от време със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление (ДФУ).

Наличен е ясен въпрос:

Запазеното старо, от време със „Златни пари” съответно ДФУ

(1) „съответства”

или

(2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

на качества на ползвани „Незлатни пари”?

Възможни са два отговора: „Теза №1” или „№ 2”.

Къде е истината?

Според резултати от мои изследвания вярна е „Теза № 2”.

Ако някой не е съгласен с вярност на „Теза №2”, то неговото мнение е за „№1”.

Моля същият да посочи откъде знае това?

Това е изключително важно, защото не е известен източник с обосновка на тази теза.

Не са познати данни, че някой в света е проучвал този въпрос преди публикация за вярност на „Теза №2” в произведение „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ”.

Знанията за истина на „Теза №2” са изненадващи за някои специалисти.

Нима тези, които демонстрират подигравателно и/или враждебно поведение, че е разкрита държавна финансова „ГРЕШКА НА ДЖОН ЛОУ” са със знания за съответно ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

В кой университет по света се изучава за ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

Ако това затруднява - Кое е това ДФУ, което през 2011 г. се съобразява с "Незлатни пари"?

Именно запазване на старо, от време със „Златни пари” ДФУ, което е НЕГОДНО при стопанство с нови „Незлатни пари” е същността на разкрита „Грешка на Джон Лоу”.

Кризата през 2011 г. се подсигурява от досегашна липса на научни знания за полезна функционална структура на ДФУ при стопанство с „Незлатни пари”.

При условия на „Грешка на Джон Лоу” – Правителствата на съответни страни, техни Централни банки (в т. ч. Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка, Bank of England) и другите участници в стопански живот (в т. ч. и търговските банки) са обречени жертви на стопанска криза.

Допусканата 295 години по света „Грешка на Джон Лоу” е при условия на мълчаливо поведение  за неопределена годност на съответно ДФУ спрямо стопанство със „Златни” или „Незлатни пари”.

Животът ще докаже истина при теоретичен спор за „Теза №2” или „№1”.

Само време е необходимо, за първи път в света, в съответна страна  чрез прилагане на „Модел Ресурси М” ще се усъвършенства нейно ДФУ и същото ще стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Полезният опит за подобрение на съответно ДФУ и негова годност за стопански условия с „Незлатни пари” бързо ще се разпространи по света.

Стартът на „Моделът Ресурси М” ще е началото на края на катастрофална световна практика - запазен стар (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ при променени стопански условия с „Незлатни пари”.

Употребата на „Модел Ресурси М” е средство за премахване на „Грешка на Джон Лоу”.

Слабост през 2011 г. е, че истината за НЕРАЗВИТОСТ на стария (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари” се знае от малко специалисти.

Ползвани означения:

1. Употребяваните в света пари са „Златни” и/или „Незлатни пари”.

1.1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

1.2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

2. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на функционална структура на съответно ДФУ и същото да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.
Същото се реализира чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М".


Иван Митев - икономист

неделя, 9 октомври 2011 г.

Държавна управленска слабост през 2011 г.


Наличен е ясен въпрос:

Запазеното старо, от време със „Златни пари” съответно държавно финансово управление (ДФУ)

(1) „съответства”

или

(2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

на качества на ползвани „Незлатни пари”?

Възможни са два отговора: „Теза №1” или „№ 2”.

Къде е истината?

Според резултати от мои изследвания вярна е „Теза № 2”.

Ако някой не е съгласен с вярност на „Теза №2”, то неговото мнение е за „№1”.

Моля същият да посочи откъде знае това?

Това е изключително важно, защото не е известен источник с обосноваване на тази теза.

Не са познати данни, че някой в света е проучвал този въпрос преди публикация за вярност на „Теза №2” в произведение „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ”.

Знанията за истина на „Теза №2” са изненадващи за някои специалисти.

Нима тези, които демонстрират подигравателно и/или враждебно поведение, че е разкрита държавна финансова „ГРЕШКА НА ДЖОН ЛОУ” са със знания за съответно ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

В кой университет по света се изучава за ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

Ако това затруднява - Кое е това ДФУ, което през 2011 г. се съобразява с "Незлатни пари"?

Именно запазване на старо, от време със „Златни пари” ДФУ, което е НЕГОДНО при стопанство с нови „Незлатни пари” е същността на разкрита „Грешка на Джон Лоу”.

Кризата през 2011 г. е с качество на „детска болест на пазарна икономика”.

Същата се дължи на досегашна липса на научни знания за полезна функционална структура на ДФУ при стопанство с „Незлатни пари”.

При условия на „Грешка на Джон Лоу” – Правителствата на съответни страни, техни Централни банки (в т. ч. Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка, Bank of England) и другите участници в стопански живот (в т. ч. и търговските банки) са обречени жертви на стопанска криза.

Ако сте изненадани, моля питайте в Министерство на финансите (на съответна държава) дали се съобразяват с качества на сегашни „Незлатни пари”.

Уверен съм - от техния отговор ще се уверите, че написаното е вярно.

Допусканата 295 години по света „Грешка на Джон Лоу” е при условия на мълчаливо поведение  за неопределена годност на съответно ДФУ спрямо стопанство със „Златни” или „Незлатни пари”.

Животът ще докаже истина при теоретичен спор за „Теза №2” или „№1”.

Само време е необходимо, за първи път в света, в съответна страна  ще се усъвършенства нейно ДФУ и същото ще стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Стартът на „Моделът Ресурси М” е началото на края на катастрофална световна практика - запазен стар (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ при променени стопански условия с „Незлатни пари”.

Създаването на стопанския аозис (годно ДФУ за стопанство с „Незлатни пари”) е велико дело.

Полезният опит за подобрение на съответно ДФУ и негова годност за стопански условия с „Незлатни пари” бързо ще се разпространи по света.

През 2011 г. съответно ДФУ е неразвито за ползване при стопанство с „Незлатни пари”?

„Неразвитост” е качество на неразвит.

„Неразвит” е този, който не се е развил.

Днес съответно ДФУ е на неразвито ниво спрямо условията при които се прилага, защото е с качества да съответства за стопанство с (в минало) ползвани „Златни пари”, но е НЕГОДНО за полезно приложение при стопанство с „Незлатни пари”.

Именно НЕГОДНОСТТА на съответно ДФУ за условия с „Незлатни пари” е особено важна причина за ежедневно уголемяване на диспропорции и (при достатъчно време) за стопанска криза.

Предпоставката за неразвитост на старо (от време със „Златни пари”) ДФУ за стопанство с „Незлатни пари” са различните качества на „Незлатните” спрямо „Златни пари”.

Хипотетичен пример: ДФУ през 2011 г. е неразвито за стопанство с „Незлатни пари”, подобно на петокласник за обучение в университет.

Съответно ДФУ, за да съответства на качества на „Незлатни пари” (т. е. да бъде ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”) е потребно да бъде с  функционално подобрение, което да го развие за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари”.

Усъвършенстването на съответно ДФУ, което го развива за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари” става чрез „Модел Ресурси М”.

Употребата на „Модел Ресурси М” е средство за прекратяване на „Грешка на Джон Лоу”.

До 24 часа време след ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” в която и да е държава (в т. ч. Гърция или в САЩ) - то кризата в тази страна ще се премахне.

Слабост през 2011 г. е, че истината за НЕРАЗВИТОСТ на стария (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари” се знае от малко специалисти.


Ползвани означения:

1. Употребяваните в света пари са сбор от „Златни” + „Незлатни пари”.

1.1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

1.2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

2. „Грешка на Джон Лоу”: По инициатива на Джон Лоу направена държавна финансова грешка – При стопанство с „Незлатни пари”, продължена употреба на несъвместим с тези пари, наследен от време с ползване на „Златни пари” начин на ДФУ.

3. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на ДФУ, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


Иван Митев  - икономист