четвъртък, 30 юни 2011 г.

Непълноценно решение на гръцкия парламент


На 29.06.2011 г. парламентът на Р. Гърция прие фискални мерки и приватизационна програма в отговор на изисквания от Европейския съюз (ЕС) и международни финансови институции.

Дори при пълно изпълнение на взетото в Р. Гърция решение не може да се разреши проблема за кризата, което го определя като непълноценно.
Предпоставка за това негово качество е, че се запазва досегашна особено важна причина за криза в Р. Гърция, а именно държавна финансова грешка на гръцко правителство, която ежедневно развива стопански диспропорции и подсигурява криза.

Същността на гръцката финансова грешка е, че ползват „Незлатно евро”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

При употреба на „Незлатни пари”, за пълноценно обществено развитие е необходимо усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Р. Гърция е със стопанска криза заради своя собствена държавна финансова грешка, която продължава с мълчаливо съгласие на ЕС, Международния валутен фонд (МВФ), Световна банка (СБ), Европейската централна банка (ЕЦБ) и други.
Обусловеност за това тяхно единомислие е незнание за съществуване на държавно финансово недоразумение – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”, което подсигурява развитие на диспропорции и криза.

Все още гръцки специалисти и техни колеги от ЕС вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капана на парите” в Р. Гърция.

Стопанската ситуация при Р. Гърция е актуална, защото при нея настъпиха падежи на дългове, преди тези при други държави.

Прилаганите по указания от Европейска комисия и нейни партньори начини за подпомагане на гръцко правителство (стотици милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на държавни разходи и други) са непълни, защото запазват особено важна причина за криза в Р. Гърция.
Същите не прекратяват развитие на стопански диспропорции и подсигуряват развитие на криза.
Заради наличие на представената правителствена финансова неразвитост, при Р. Гърция е актуален "Принципа на Джон Лоу" - при достатъчно време в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши  управленски резултати получават.


От публикации е известно е, че в Р. България е разкрита особено важната причина за държавни управленски трудности в Р. Гърция.
Възможно е същата да се премахне чрез прилагане на Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.

„Днес”, за разлика от вчера е известна особено важната причина за стопанска криза в Р. Гърция през 2011 година.

Балканската страна е в криза, заради наличие на конкретна своя държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, за която е съобщено на правителство.

Същността на кризата в Р. Гърция през 2011 г. е съвкупност трудности за разрешение на „Противоречие на Джон Лоу” в тази държава и за опазване на съществуващи равновесия.
Съдържанието на посоченото противоречие е, че в „Капана на парите” съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.


Гръцките правителствени трудности успешно могат да се преодолеят чрез съпътстващо приложение на световна новост за противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

Възможното усъвършенстване на обществено управление съответства на европейски правила за стопанско развитие.

Същото премахва досегашен държавен финансов недъг и осъществява незаменимо ефективно противодействие срещу стопанска криза.


Иван Митев - икономист

вторник, 28 юни 2011 г.

Успешно спасение на Р. Гърция


Светът живее със стопанските проблеми на Р. Гърция.
Фалитът на Р. Гърция не е полезно управленско решение.
Днес Р. Гърция е актуална, защото при нея настъпиха падежи на дългове, преди тези при други държави.
На Р. Гърция трябва и е възможно да се помогне.
Днес за разлика от вчера е вече известна особено важната причина за стопанска криза в Р. Гърция.
Балканската страна е в стопанска криза, заради наличие на конкретна своя държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, за която нейно правителство досега не знаеше.
Конкретизирам - същността на „Грешката на Джон Лоу” е  ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Сега за управляващите финансовата политика на Р. Гърция има две възможности:

- (1) да продължат с наличие на „Грешка на Джон Лоу” и да подсигурят своя управленски провал, защото в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши  управленски резултати получават.

-          (2) Другата възможност  е да прекратят тази своя финансова грешка и да се спасят от криза.

Днес „Грешката на Джон Лоу” е особено важната причина за криза и без нейно премахване не може да се ликвидира развитие на диспропорции и криза.
Ако тази финансова „Грешка на Джон Лоу” се запази в Р. Гърция, то каквото и да се прави (милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, увеличени данъци за жители на страна, намаление на държавни разходи  и друго) винаги ще се върви към следващо развитие на диспропорции и криза.
Стопанската криза в Р. Гърция е заради наличие на финансова грешка при гръцко правителство, която ако се премахне - държавата успешно ще излезе от криза.

Анализ доказва, че до 24 часа след начало на премахване на тази никому ненужна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в намаления на никому ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.

Да потърсим отговор на следните въпроси – от къде знаят (кой е учил) днешните финансови министри как да се организира съответно държавно финансово управление при условия на ползване на „Незлатни пари”?
След това – от къде са се учили техните учители и т. н..
При отговорите ще се стигне до 1716 г., а именно при конкретно непълноценно поведение на Джон Лоу при първа замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.
Позицията, която днес финансови министри прилагат е дублиране на поведение на Джон Лоу от 1716 г.

При дискусия всеки има възможност да направи преценка – кой е прав – Джон Лоу със своето поведение през 1716 г., което досега не е било преценяно или нова за световната наука и практика позиция, при която за първи път в света се анализира същността на съответно държавно финансово управление, според вида на ползвани „Златни” или „Незлатни пари” и е открита „Грешката на Джон Лоу”?

Навярно гръцките финансови специалисти се учат от опита на САЩ.
За първи път в света „Грешката на Джон Лоу” е направена през 1716 г. , а „ФЕД” е основан през 1913 г., при условия на неизвестност за наличие в света на „Грешка на Джон Лоу”.
Едва през 1972 г. в САЩ допускат „Грешката на Джон Лоу” при момента на смяна на „Златни” с „Незлатни пари”.
„Грешката на Джон Лоу” в САЩ не е грешка на ФЕД, а това е държавна финансова грешка.
По своята същност, във всяка държава „Грешката на Джон Лоу” е недъг на съответно държавно финансово управление и НЕ Е ГРЕШКА на съответна ЦБ.
„Грешката на Джон Лоу” е от областта на съответна финансова политика и не е в обхвата на „Монетарна политика”.
„Финансовата” и „Монетарната” политика са две качествено различни неща от „Държавна политика”.
При условия на „Капана на парите” всички участници в стопанския живот са негови жертви, в т. ч. правителство, ЦБ, банкери и т. н. Разликата е, че някои от тях са по големи богати жертви, които също не са защитени.
Видът на собственост (частни или държавна) на съответна ЦБ няма значение за успешно противодействние срещу криза, защото причината за кризата не е в политиката на ЦБ, а при съответно финансово управление.
Свръх-задлъжнялостта на американското федерално правителство (също тези на Р. Гърция и при други държави) се дължи на запазване на „Грешка на Джон Лоу”. При премахване на този държавен финансов недъг – съответните дългови проблеми успешно ще се неутрализират.

Свидетели сме на много публикации, при които авторите им не знаят за наличие на „Грешка на Джон Лоу” и не вземат под внимание нейно влияние за развитие на диспропорции и криза.
Тези автори не отчитат, че съответно държавно финансово управление трябва да бъде съобразено според вида на ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, т. е. това са творци, които допускат „Грешка на Джон Лоу”.

Важно е да се представя истина за развитие на стопански процеси и тя да е известна.
Успешното спасение от стопанска криза в Р. Гърция зависи от самото гръцко правителство, което решава как да управлява – дали при условия на „Грешка на Джон Лоу”, което му осигурява сигурен политически провал или да разреши своите трудности чрез противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

При прилагане на новост „Модел Ресурси М” не се очаква да има „кръгове”, които да нямат интерес, защото никой не е заинтересован от съхраняване на „Грешка на Джон Лоу”.
Досегашното нейно запазване се дължи на неизвестност.

Прилагането на нова за световната наука и практика доктрина за противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза в Р. Гръция (и при другите държави) подпомага с еднакъв потенциал „бедни” и „богати”.
При прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” са облагодетелствани „бедните”, защото се увеличават възможности държавата да им предостави жизнено необходима за тях социална и друга помощ, за да оцелеят.
При условия на продължаване на „Грешка на Джон Лоу”, „богатите” са обречени жертви в съществуващия „Капан на парите”.
За нeутрализиране на това гибелно за тях качество е потребно възможно по-рано премахване на досегашна държавна управленска глупост на Джон Лоу – при нови условия с употреба на „Незлатни пари”, запазване на старият начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
При противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза се съдейства за запазване на потребителни качества на пари, което подпомага полезно развитие на обществения стопански живот.


Иван Митев - икономист

понеделник, 27 юни 2011 г.

Кризата в Р. Гърция е сходна с тази при САЩ


При Р. Гърция, както при САЩ има нерационално държавно финансово управление и същото е налично заради конкретна грешка при техни правителства.
Неправилността е означена  „Грешка на Джон Лоу” и нейната същност е ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
Държавните власти на Р. Гърция и на САЩ са влезли в „Капана на парите”, заради примамка „Завишена полезност на Незлатни, спрямо Златни пари”.
Именно поради тази управленска непълноценност се развиват диспропорции и стопанска криза, а огромни бюджетни разходи и задължения на съответни правителство са ПОСЛЕДИЦА от тази държавна управленска грешка.
Същността на кризата в Р. Гърция е неразрешимост на „Противоречие на Джон Лоу” - в „Капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.
Разликата през първата половина на 2011 г. при Р. Гърция, спрямо САЩ е, че  при балканската държава има по-висока степен на неразрешимост на това противоречие.

Доказателство: Ако се прекрати „Грешката на Джон Лоу” в съответна страна - ще се неутрализира стопанска криза.


За успешна монетарна политика не е от решаващо значение дали съответна централна банка (ЦБ) е частна или държавна.
При САЩ, възможна национализация на Федералния резерв на САЩ (ФЕД)  не може да разреши сегашни техни управленски трудности.
При условия на продължава „Грешката на Джон Лоу” съответната ЦБ, в т. ч. Европейската ЦБ (ЕЦБ) и ФЕД са жертви в „Капана на парите”, заради представената държавна финансова грешка.
Реално от ЦБ не зависи успешно излизане от криза, т. е. ръководството на ЕЦБ не може да разреши криза в конкретна страна, защото причината за тази криза не е от тях, а заради грешка при съответно държавно финансово управление, над която те нямат власт.
През 2011 г. реалната управленска непълноценност при държавно финансово управление става с мълчаливо съгласие на ръководства на съответни ЦБ и международни финансови институции, но това е действителност, защото самите банкери нямат знания за съществуване на „Грешка на Джон Лоу”.


Проблемът на Р. Гърция е поради конкретна причина - продължение на „Грешка на Джон Лоу” в тази държава.
Същият може да бъде успешно разрешен чрез употреба на „Противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.
При запазване на „Грешка на Джон Лоу” при държавно финансово управление на Р. Гърция - каквото и да се прави (милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, увеличени данъци за жители на страна, намаление на държавни разходи  и друго) винаги ще се върви към следващо развитие на диспропорции и криза.

 Моля несъгласен с представената теза да посочи източник, който да разкрива, че досега някой в света е знаел за съществуване на „Грешка на Джон Лоу” и за нейна производна „Капан на парите”.
Пред първите години на XXI век специалистите вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешка на Джон Лоу” и подпомагат запазване на „Капан на парите”.
Аз доскоро също бях от тези, които бяха научени, че въведената през 1716 г. непълноценна световна финансова практика е незаменима догма, но при анализи за причини за развитие на диспропорции и криза разкрих катастрофалната държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

Днес слабостта е, че компетентни специалисти не правят разлика при държавно финансово управление, според вида на ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Това не се прави по света, в т. ч. Р. Гърция, САЩ, при другите държави в Европейския съюз, Русия, Китай и т. н., което ги обрича на възможна стопанска криза.
Свидетел съм, най-видни български икономисти са силно изненадани как е възможно 295 години нито един специалист в света да не отчита необходимост от разграничение на качества на „Незлатни” спрямо „Златни пари” при осъществяване на съответно държавно финансово управление?

Хората се срещат за първи път с представяна световна новост – наличие на 295 годишна световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу и възможности за нейно премахване чрез употреба на „Противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза” - и е възможно да има трудности при начално осъзнаване.
Реално през първите години на XXI век светът е в стопанска криза заради никому ненужно продължаване на конкретно непълноценно поведение на Джон Лоу от 1716 г.


Актуален е въпроса - (1) да продължи ли досегашния катастрофален начин на държавно финансова управление, което е причина за сегашна криза или (2) да се приложи (спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенствано в „Модел Ресурси М” държавно финансово управление?

След осъзнаване на същността на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” и нейното катастрофално влияние за стопанско развитие ще е време, когато с насмешка ще се преценя досегашна 295 годишна непълноценна държавна финансова практика с продължаване на „Грешка на Джон Лоу”.

Скоро спорът няма да е „Дали да се ползва усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление”, а дискусията ще бъде „Как да се прилага противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.

В различните държави, прилагането на „Модел Ресурси М” ще започне по различен начин в зависимост от конкретни местни условия и воля на правителство.
В Р. Гърция началото ще е по един начин, в САЩ по друг, в Р. България по трети и т. н. в различни държави.
Любопитно е, коя ще е първата в света държава с подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление?
Например за Р. Гърция (и други европейски държави, в т. ч. Р. Италия, Кралство Испания, Обединено кралство Великобритания, Р. Португалия) е много важно с предимство приложение за Ресурси М от втори” род, което ще им осигури намаление на държавни разходи и нови бюджетни приходи, което пряко ще помогне да разрешат разраснало се „Противоречие на Джон Лоу”
Формата при начало на подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление ще е различна, но същността ще е еднаква, а тя е прекратяване на досега неизвестна за обществото „Безпределна субсидия”, която води към развитие на диспропорции и криза.


При Китайската народна република (КНР), подобно на Р. Гърция и САЩ ситуацията е ясна и бъдеща стопанската криза е неизбежна, защото и те работят при продължение на „Грешка на Джон Лоу”.
При тези условия, китайската държава не може да предотврати предстоящ провал на управляващи, защото и там е актуален „Принципа на Джон Лоу” - при достатъчно време в „Капана на парите”, съответните държавни власти ( в т. ч. правителство), колкото повече работят, толкова по-лоши  управленски резултати получават.
Растежът на БВП в съответна държава не е пряк антикризисен фактор, защото не предотвратява криза в условия на „Капана на парите”.
В КНР също е в сила Закономерност на Безпределна субсидия” - в „Капана на парите”, със силата на закономерност, колкото е по-голям Брутния вътрешен продукт (БВП) - толкова повече „Безпределната субсидия” увеличава стопански диспропорции и щети при криза.
По-големият БВП в съответна държава създава условия за по-значими щети при неразрешимост на „Противоречие на Джон Лоу”.

Проблемът за Р. Гърция и САЩ е известен, а именно наличие на „Грешка на Джон Лоу” и при съответна държава има две възможности:

1) Без премахване на „Грешка на Джон Лоу” не е възможен траен успех в дейност против стопанска криза.

2) Само при ликвидиране на „Грешка на Джон Лоу” чрез противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза” ще започне реално прекратяване на криза.


Иван Митев - икономист

неделя, 26 юни 2011 г.

Велико дело

Полезно е да се прави разлика между качества на „Незлатни” спрямо тези при „Златни пари”.
Именно поради тази обективна разлика, за да има пълноценно обществено развитие - при ползване на „Незлатни пари” е нужна употреба на усъвършенствано спрямо времето със „Златни пари” държавно финансова управление.
Дали „Грешката на Джон Лоу”, която в своята същност е ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) е „малка” или „голяма” може да се прецени от факта, че това сега е основната причина за развилите се стопански кризи и ако този държавен недъг не се премахне, то не е възможно успешно да се ликвидира стопанска криза.

„Грешката на Джон Лоу” досега бе неизвестна в обществото.
Аз я открих в резултат на мои изследвнания.
Ако някой е на противно становище – моля да посочи източник, който да представя знания за нея.

Много специалисти са прави твърдят, че има „противоречие в системата”.
Да в стопанство с ползване на „Незлатни пари” е налично специфично противоречие, което определих като „Противоречие на Джон Лоу” и по своята същност е: „В капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.

Днес в Р. Гърция (и в други държави) са налични трудности за разрешаване точно на това противоречие, която ситуация обществото определя като криза.

Сегашните трудности на правителства могат да бъдат успешно неутрализирани чрез противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза.

Представяният „Модел Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

В различните държави, прилагането на „Модел Ресурси М” ще започне по различен начин в зависимост от конкретни местни условия и воля на правителство.
„Десните правителства” ще имат желание за начин, който с предимство да отчита наличие на частен капитал, а „Левите” ще налагат поведение, което ще активизира държава.
Сега не е време да се гадае за бъдеща практика с „Модел Ресурси М”.
Най-важното е, че „Десните” и „Левите” правителства ще работят за обществен просперитет чрез неутрализиране на „Капана на парите”.
В Р. България началото ще е по един начин, в Р. Гърция по друг, в САЩ по трети и т. н. в различни държави. Разбираемо е, че приложението ще е обезпечено чрез съответни правни норми, които най-общо можем да означим като „Закон за закрила от стопанска криза”.
Любопитно е, коя ще е първата в света държава с подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление?
Например за Р. Гърция (и други европейски държави, в т. ч. Р. Италия, Кралство Испания, Великобритания, Р. Португалия) е много важно с предимство приложение за Ресурси М от втори” род, което ще им осигури намаление на държавни разходи и нови бюджетни приходи, което пряко ще помогне да разрешат разрастнало се „Противоречие на Джон Лоу”
Формата при начало на подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление ще е различна, но същността ще е еднаква, а тя е прекратяване на досега неизвестна за обществото „Безпределна субсидия”, която води към развитие на диспропорции и криза.
Днес в съответни държави са приети несъответстващи на реални пазарни условия форми на данъчно облагане, вместо употреба на пазарен „Модел Ресурси М”.
Прилагането на данъчна политика не може да неутрализира влияние на „Грешка на Джон Лоу” и подсигурява развитие на диспропорции и криза.

При живот в „Капана на парите” винаги има някой, който спрямо друг е на „по-високо” жизнено равнище, но това не означава, че той е защитена жертва.

Нима по-богатите гърци ще са със занижени болки в кризата, спрямо тези които понасяме в Р. България?

Доктрината за противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза е оригинална и не е наследник на предишни тези.
Нейното прилагане води към неутрализиране на сегашна особено важна причина за стопанска криза.
Противодействието с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза е възможно успешно да се осъществява чрез оперативно управление от съответно Министерство на финансите (МФ) или друг специализиран държавен орган.
Предимство при МФ е, че там работят най-подготвени специалисти, които могат успешно да въведат тази пазарна новост в практика.
В бъдеще, в някои държави ще се обособи „Министерство на Ресурси М”.
Това ще е резултат на обществено развитие, при което Ресурсът М е с позиция на водещ елемент в стопанство.
Сега е най-важно да започне употреба на „Модел Ресурси М”.
Стартът на „Моделът Ресурси М” е началото на края на гибелна световна догма, която развива диспропорции и криза.
Създаването на стопанския оазис е велико дело.


Иван Митев - икономист