понеделник, 13 юни 2011 г.

За Гражданско общество


Днес проблемът на членовете в граждански организации е, че заедно с всички останали участници в стопанската дейност живеят в условия на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” и все още не осъзнават, че са в „Капана на парите”.
Понастоящем стопанска действителност е с развитие на криза.
Причините за криза винаги са много, но според резултатите от анализи - сега има една, която е генерална, т.е. ако не се премахне тази особено важна  причина не може да се прекрати криза и бъдеща хиперинфлация. Другите причини днес не са от капитално значение.
Най-полезно е да се знае, че в реалната икономика има конкретна слабост, която е главния причинител на криза. Много хора все още не знаят за нея или ако са научили, все още не я осъзнават за полезна истина.
Тази особено важна причина за криза може да се определи като "Грешка на Джон Лоу".
За да се премахне кризата е необходимо прекратяване на "Грешката на Джон Лоу".
В САЩ през 1972 година замениха златния стандарт при долара, но с наличие на ненужно прилагане на „Грешката на Джон Лоу”.
Сега в съответно държавно финансово управление съществува "Грешка на Джон Лоу" – поради това обстоятелство са налични предпоставките за развитие на диспропорции и сигурна криза и е естествено да дойде време с наличие на криза.
За да няма криза трябва да се прекрати тази държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”. Това е научен подход - само е било въпрос на време тази потребност да се открие.
„Грешката на Джон Лоу” е вече разкрита и е въпрос на време да се разбере и от действащи специалисти.
Навярно разбирате - в САЩ са в криза, защото при наличие на "Грешка на Джон Лоу" (за достатъчно време) винаги се достига до криза. Дойде и времето за криза в  САЩ, но те все още не осъзнават, че живеят в „Капана на парите”.
Човешката цивилизация е млада. „Грешката на Джон Лоу” е „детска болест на пазарна икономика”.  Кризата в началото на XXI век може успешно да се премахне с прекратяване на "Грешката на Джон Лоу". Това става като се ползва (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.
Днес партиите са също жертви и отново сме свидетели на „Вот на недоверие” в „Капана на парите”. Всеки държавен ръководител се проваля при сегашните условия, защото не е възможно успешно обществено управление в „Капана на парите”.
Общото при много участници в дискусии е, че вярват на свои учители ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при стопански процеси в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешката на Джон Лоу” и попадат в „Капана на парите”.
Досега, която и да е специалност да се учи не се преподават знания за представена тук световна новост „Грешка на Джон Лоу” и възможност за нейно успешно прекратяване чрез „Модел Ресурси М”. Завършилите съответния университет са реално на ниво знания на „Джон Лоу” от началото на XVIII век.

Сега дискусиите са на тема: „Съществува ли” или „Няма” "Грешка на Джон Лоу"? – Моят отговор на този въпрос е: В държавното финансово управление е налична „Грешка на Джон Лоу”, която е особено важна причина за криза и същата следва да се прекрати, за да се премахне криза.

Също така: „Да се ползва ли” или „Да не се употребява” усъвършенствано с Модел Ресурси М" държавно финансово управление? - Моят отговор на този въпрос е: Необходима е употреба на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление, за да се премахне криза.

Полезно е членовете на граждански организации и техни ръководства да вземат отношение по тези въпроси и със свой принос за пълноценно обществено управление да съдействат за неутрализиране на сегашна особено важна причина за криза.

Сигурно е, че след осъзнаване на същността на държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” и нейното катастрофално влияние за стопанско развитие, същата ще се премахне и ще настъпи време, когато с насмешка ще се преценя досегашна 295 годишна практика с наличие на „Грешка на Джон Лоу”.

В бъдеще спорът няма да е с днешната актуална тема „Да се ползва ли усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансова управление”, а дискусията ще бъде „Как да се прилага Модел Ресурси М”.


Иван Митев – икономист

1.      Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


2.      "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


3.      Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар