четвъртък, 28 юни 2012 г.

Политиците са обречени жертви на държавна грешка


В началото на XXI-и век, съвременната човешка цивилизация се развива в „Капана на парите”.

Неговата схема е ползване на „Незлатни пари” и запазен стар, наследен от стопанство със „Златни пари” начин на държавно финансово управление.

Това е жестока клопка при употреба на пари, защото старият, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление е НЕПРИГОДЕН за  „Незлатни пари” и подсигурява развитие на диспропорции и (при достатъчно време) криза.

Капанът на парите” е непълноценни държавни финансови условия, при които хората са обречени жертви на държавна финансова грешка и колкото повече се трудят да реализират добавена стойност – толкова по-голям потенциал за стопанска криза се развива.

Предпоставката за това катастрофално държавно финансово поведение е пренебрежение към качества на „Незлатни пари”.

Посочената непълноценна финансова дейност се допуска за първи път в света през 1716 г.

Същата е означена с името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.

Нейната същност е при стопанство с „Незлатни пари”, запазване на наследен от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление.
Продължението на старата държавна финансова практика от време със „Златни пари” при стопанство с „Незлатни пари” е управленска слабост, тъй като води до развитие на диспропорции и стопанска криза.

Заради финансовия недъг, независимо от способности и желания, политиците на висши държавни постове също са обречени жертви на държавна грешка и колкото повече изпълняват свои задължения – толкова по-голям е техния неуспех.

Политическият провал се подсигурява от развитие на потенциал за стопанска криза.

Пример: Животът представи, че при условия на запазване на непригодно за евро гръцко финансово управление  – колкото повече се помага на Гърция, толкова по-силна криза се развива.
Този процес е теоретично обоснован и практически доказан с първия пакет за 110 милиарда евро помощ за Гърция.
Ако продължат да запазват НЕПРИГОДНО за евро гръцко финансово управление, подобна ще е ситуацията и при втория пакет помощ.

По сходен начин се развиват кризисни стопански процеси при всяка друга държава.

Истината е, при наличие на представената държавна финансова грешка - дори с всеотдайна добронамерена дейност на политици и неограничено количество парична помощ е невъзможно успешно преодоляване на съвременна стопанска криза в която да е страна в света.

През 2012 г. стопанските трудности в съответна държава са резултат от влияние на „Грешката на Джон Лоу” при нейно финансово управление.

Ситуацията е ясна, като се премахне грешка - ще се прекрати криза.

При стопанство с „Незлатни пари”, успешната политика е възможна само при ГОДНО за тези пари финансово управление.

До 24 часа време след ползване на ГОДНО за „Незлатни пари” държавно финансово поведение – сегашната криза в съответна страна ще е прекратена.

Ползвани означения:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

Иван Митев - икономист

събота, 23 юни 2012 г.

За „Дискусия за причина за стопанска криза”


Налични са случаи на изразено несъгласие с резултат от мое изследване, че сегашно държавно финансово управление (ДФУ) е НЕПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Ако съответно лице не беше прочело представеното от мен, нима щеше да знае истина за причина за сегашна стопанска криза?

Моите изводи са верен отговор на въпроса:

Наследеното от време със „Златни пари” ДФУ е

годно” или „непригодно”

за качества на ползвани „Незлатни пари”?

Вариантът за точен отговор е: годно” или „непригодно”.

В резултат на мое изследване е известно, че „Наследеното от време със „Златни пари” ДФУ е „НЕПРИГОДНО” за стопанство с „Незлатни пари”.

Причината е различни качества на „Незлатни”, спрямо „Златни пари”.

Заради тази непригодност се развиват диспропорции и (при достатъчно време) стопанска криза.

До 2012 г., при и след полезната замяна на „Златни” с „Незлатни пари” е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на ДФУ.

Посочената държавна финансова практика се допуска за първи път в света през 1716 година.
Същата е означена с името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.

Грешката на Джон Лоу” е: При стопанство с „Незлатни пари”, ползване на наследен от време със „Златни пари” начин на ДФУ.
Същото е грешка, тъй като при тази финансова практика се развиват диспропорции и (след достатъчно време) стопанска криза.

Заради досегашна липса на знания за полезно ДФУ при стопанство с „Незлатни пари” – хората попадат в „Капана на парите”, т. е. при стопански условия с „Незлатни пари” и запазен наследен начин на ДФУ, който е НЕПРИГОДЕН за тези пари и подсигурява развитие на диспропорции и (при достатъчно време) криза.
При тези условия – хората са жертви на държавна финансова грешка и колкото повече се трудят да реализират добавена стойност – толкова по-голяма криза се развива.
Политиците на висши държавни постове също страдат от своята управленска грешка и колкото повече работят – толкова по-голям е техния провал.
Предпоставката за тези процеси е пренебрежение на качества на „Незлатни пари”.

Любопитно е, след като някой не е съгласен с резултат от мое изследване, с какво е съгласен?

На каква база са негови преценки?

Досега няма специалист в света, който да е представил, че старият, от време със „Златни пари” начин на ДФУ е годен за стопанство с „Незлатни пари”.
Ако има такъв, вече ще е налично лице, което да поеме отговорност за:
-          над 6 милиарда евро щети за депозанти в исландски банки;
-          над 105 милиарда евро финансови загуби за притежатели на гръцки държавен дълг;
-          други неизброими болезнени щети за участници в стопански живот.

Хората са изненадани от съдържание при мои публикации, тъй като за първи път научават знания за полезно ДФУ при условия на стопанство с „Незлатни пари”.

В света, нима има поне един професор по финанси, който да отчита разлика за полезно ДФУ при стопанство с "Незлатни пари", спрямо такова със "Златни пари".

Досега завършващите университетите по света са с научни знания за полезно ДФУ при стопанство с "Незлатни пари" на ниво деца в начало на първи клас.

Експертите в съответни правителства са от тези, които вярват на свои учители и колеги {в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Лудвиг фон Мизес, Фридрих Август фон Хайек, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Пол Робин Кругман, Джоузеф Стиглиц, проф. Нуриел Рубини, проф. Макс Оте, ръководители и експерти на МВФ (вкл. Главният директор Кристин Лагард), СБ (вкл. новия Президент Джим Йонг Ким), ЕЦБ (вкл. Председателят Марио Драги) и други} без да преценят тяхна кардинална слабост да не правят разлика при ДФУ, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Посочената слабост подсигурява непълноценни преценки за противодействие срещу стопанска криза.

Милиарди хора са свидетели, че при условия на запазване на вече известната особено важна причина за стопанска криза – колкото повече се помага на Гърция, толкова по-силна криза се развива.

Този процес е теоретично обоснован и практически доказан с първия пакет за 110 милиарда евро помощ за Гърция.

 Ако продължат да запазват сегашно НЕПРИГОДНО за евро гръцко ДФУ, подобна ще е ситуацията и при втория пакет помощ, защото дори с неограничено количество парична помощ не е възможно успешно преодоляване на съвременна стопанска криза.

По сходен начин се развиват кризисните процеси и при всяка друга държава.

Истината е, сегашната световна стопанска криза е резултат на човешка грешка - непригодно за "Незлатни пари" ДФУ.

Ситуацията е ясна, като се премахне грешката - ще се прекрати кризата.

Вече са налични знания за полезно ДФУ при условия на стопанство с „Незлатни пари”.

Същите са публикувани и е възможно тяхно полезно ползване.

Представям първи в света новите знания, защото преди другите направих изследвания за полезно ДФУ при стопанство с „Незлатни пари”.

Резултатите са с възможност за текуща проверка, тъй като при същи изследвания ще се получи потвърждение.

Полезно е да знае истина за причина за развитие на сегашна стопанска криза и е наличен обществен интерес същата да се прекрати.

За да се премахне сегашната финансова грешка, която води до развитие на стопанска криза е потребно подобрение на ДФУ, което да стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

До 24 часа време след ползване на ГОДНО за „Незлатни пари” ДФУ – сегашната стопанска криза в съответна страна ще е прекратена.

Пример:

1. Временното „спасение” на Исландия чрез обезценка на над 6 милиарда евро депозити в банки доказва, че депозантите също са жертви на непригодно за „Незлатни пари” ДФУ.

2. Ако Гърция бе подобрила своето финансово управление и същото е годно за евро – тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и притежатели на гръцки държавен дълг няма да понасят щети за над 105 милиарда евро.

Случилото се с Исландия и Гърция при тяхно „временно спасение” чрез обезценка на депозити в банки и задължения към заемодатели се избягва при коментари, защото тези факти унижават съвременната човешка цивилизация.

Иван Митев - икономист

неделя, 29 април 2012 г.

Криза заради непригодно държавно финансово управление
Парите са налични по воля на държавни власти.
В стопанския живот са ползвани „Златни”* и „Незлатни пари”*.
По-полезните качества на „Незлатни пари” осигуриха световна замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.

При употреба на „Незлатни пари” е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ) и същият продължава да се прилага.

Потребен е отговор на въпрос:

Наследеното от време със „Златни пари” ДФУ е

годно” или „непригодно”

за качества на „Незлатни пари”?

Вариантът за верен отговор е годно” или „непригодно”.

При изследване се установява - прилаганото по време със „Златни пари” ДФУ е непригодно за стопанство с „Незлатни пари”.

Държавното поведение, при "Незлатни пари" ползване на стар, от време със "Златни пари" начин на финансово управлението се допуска за първи път в света през 1716 година.
Същото е означено с името на неговия инициатор като „Грешка на Джон Лоу”*.

Полезен е верен отговор на въпрос: „Кой елемент на старо, от време със „Златни пари” ДФУ е НЕПРИГОДЕН при нови стопански условия с „Незлатни пари”?

„Златните пари” имат естествено и независещо от друг качество „Вродена икономическа стойност”.

Поради това обстоятелство, при „Златни пари”, съответните държавни власти прилагат закрила на потребителни качества на пари, която е съобразена с  наличие на тяхна „Вродена икономическа стойност”.

„Незлатните пари” нямат „Вродена икономическа стойност”.

296 години, при стопанство с „Незлатни пари” се запазва наследена държавна финансова практика, която е ползвана при пари с „Вродена икономическа стойност”.

Прилаганото старо, по време със „Златни пари” ДФУ е непригодно за ползване при стопанство с „Незлатни пари”, защото наследеното финансово управление няма възможности полезно и устойчиво да неутрализира липсваща „Вродена икономическа стойност” при „Незлатни пари”.

Животът доказа - без ползване на подобрено ДФУ, което успешно и трайно да компенсира липса на „Вродена икономическа стойност”  при „Незлатни пари” се развиват диспропорции и (след достатъчно време) стопанска криза.

Разрастването на тези диспропорции е неограничено във времето и хората колкото повече се трудят – толкова по-голяма криза се развива.

Държавната институция, която е с компетентност да осъществи закрила на потребителни качества на  „Незлатни пари” е Министерство на финансите.
Това е основание за констатация - сега е налично НЕПРИГОДНО за „Незлатни пари” ДФУ.

Днес има хора с мнение, че няма значение дали парите са „Златни” или „Незлатни”.

Вярно е, при съответна сделка за някой участник в стопанския живот разликите между „Златни” и „Незлатни пари” нямат пряко влияние.

При държавно управление на стопанство с „Незлатни пари”, с пренебрегване отсъствие на „Вродена икономическа стойност” при ползвани пари се допуска кардинална финансова грешка, тъй като с това поведение не е възможно полезно ДФУ.

Последици от пренебрежение към липса на „Вродена икономическа стойност” при „Незлатни пари” са утопично финансово поведение и съвременна световна стопанска криза.

Не е възможно пълноценно обществено развитие при запазен стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ и ползване на „Незлатни пари”.
Причината е влияние на стар, от време със „Златни пари” начин на ДФУ, който е непригоден за по-новите „Незлатни пари”.

През 2012 г. живеем при неразвито (за качества на „Незлатни пари”) финансово управление.

При съвременни условия, участниците в стопански живот са обречени жертви на държавна финансова грешка и колкото повече работят – толкова по-големи са щетите от криза.

Истина е, при непригодно за „Незлатни пари” финансово управление:

1. Развиват се стопански диспропорции.

2. Колкото повече хората се трудят и създават по-голяма добавена стойност – толкова повече се разрастват тези диспропорции.

3. Уголемените диспропорции създават трудности и криза.

Заради държавния финансов недъг, при реализиране на по-много добавена стойност се създават по-уголемени диспропорции, които развиват по-силна криза със завишени болезнени щети за участници в стопански живот.

Пример за диспропорция поради неправилно ДФУ е държавният дълг.
Днес страните са обременени с дългове, които са последица от непригодно за „Незлатни пари” финансово управление.

Знанието, че грешка при ДФУ е особено важна причина за световна стопанска криза е неочаквана световна новост и разкрива:

-          Правителствата са жертви на собствено непълноценно финансово поведение и са с ненужно намалени парични приходи и завишени задължения.

-          Властите на Гърция не успяха да осъзнаят източника за свои трудности и допуснаха развитие на жестока стопанска криза.

-          Ако притежателите на гръцки дълг я знаеха - нямаше да понасят финансови загуби за над 100 милиарда евро.

-          Държавният финансов недъг вреди на търговски банки и техни клиенти, като само депозанти в исландски банки понесоха щети за над 6 милиарда евро.

-          Нима, ако испанското правителство вижда сегашната своя финансова слабост - Испания ще има дълг?

-          Богати и бедни са потърпевши от човешката грешка, тъй като заради нея едните губят значими стопански ценности, а другите са с намалена възможност да получат държавна помощ за спасение от мизерия.

-          Причината за сегашно развитие на инфлация и закриване на работни места.

-          Централните банки не могат да осигурят успешно премахване на стопанска криза, защото прекратяването на нейния първоизточник не е в тяхна компетентност.

Много години политиците работят при условия с „Незлатни пари”, но досега не са приели жизнено необходими правила за финансово управление, което да е годно за стопанство с тези пари.

Те все още вярват на свои учители и колеги {в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Пол Робин Кругман, Джоузеф Стиглиц, проф. Нуриел Рубини, проф. Макс Оте, ръководители и експерти на МВФ (вкл. Главният директор Кристин Лагард), СБ (вкл. новия Президент Джим Йонг Ким), ЕЦБ (вкл. Председателят Марио Драги) и други} без да преценят тяхна кардинална слабост да не правят разлика при ДФУ, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Посочената слабост подсигурява непълноценни преценки за противодействие срещу стопанска криза.

При условия на сегашно вредно за полезно развитие на човешка цивилизация ДФУ, управляващите политици, колкото повече работят – толкова по-голям е техния провал.

Кризата може да се премахне, ако се прекрати причина.

През първите две десетилетия на XXI-и век, стопанската криза в съответна страна е „Първична”, защото се развива поради въздействие на само една особено важна причина.

Възможно е подобрение на финансово управление.

До 24 часа след преустановяване на непригодно държавно поведение и ползване на ГОДНО за „Незлатни пари” финансово управление – сегашната стопанска криза ще е победена.

Иван Митев – икономист

---------------

*Означения:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.
В съответно стопанство се ползват „Златни пари” или „Незлатни пари”.

Примери:
-          Доларите на САЩ преди 1972 г. са „Златни пари”.
-          Доларите на САЩ след 1972 г. са „Незлатни пари”.
-          През 2012 г., еврото и български лев са „Незлатни пари”.

3. „Грешка на Джон Лоу: При стопанство с „Незлатни пари”, ползване на непригоден (от време със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление.
Тази финансова непълноценност развива диспропорции и (след достатъчно време) стопанска криза.

понеделник, 23 април 2012 г.

Банките са жертва на финансова грешка


Сега китайците се оплакват от своите банки, тъй като били държавни и създавали заплаха за поява на криза и ще създават нови с частен капитал.

По същото време, в Гърция и други страни обвиняват частни банки за същото влияние, че подсигуряват развитие на криза.

Истината е - независимо какви (държавни или частни) са банките, същите са жертви на криза, която се развива поради НЕПРИГОДНО държавно финансово управление.

По произход сегашната стопанска криза е първична, защото е резултат от пряко влияние на особено важна причина – употреба на непълноценно финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Спасението е възможно – спира се причината и опасността от развитие на криза ще е ликвидирана.

До 24 часа след прекратяване на налична държавна управленска слабост – стопанската криза ще е успешно премахната.

На банките трябва да се помогне.

При НЕПРИГОДНО за „Незлатни пари” държавно финансово управление:

1. Развиват се стопански диспропорции.

2. Колкото повече банките подпомагат стопанския живот и се създава по-голяма добавена стойност – толкова повече се разрастват тези диспропорции.

3. Увеличените от непълноценно държавно финансово поведение диспропорции създават повишени управленски трудности и (след достатъчно време) стопанска криза.

Заради държавния финансов недъг, при по-голяма добавена стойност се създават по-уголемени диспропорции, които развиват по-силна стопанска криза с допълнително завишени болезнени щети за участници в стопански живот.

Докато е налично НЕПРИГОДНО за „Незлатни пари” държавно финансово управление, колкото повече банките подпомагат стопанския живот и се създава по-голяма добавена стойност – толкова по-голяма стопанска криза ще се развие.

За спасение на банките и другите участници в стопански живот е потребно прекратяване на финансов недъг чрез подобрение на съответно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Примери:

1. Временното „спасение” на Исландия чрез обезценка на над 6 милиарда евро депозити в нейни банки доказва, че депозантите също са жертви на финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

2. Ако Гърция бе подобрила своето финансово управление и същото е ГОДНО за евро – тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и притежатели на гръцки държавен дълг, в т. ч. банки няма да понасят щети за над 100 милиарда евро.

***

Знанията за усъвършенствуване на държавно финансово управление, което да стане ГОДНО за стопанство с "Незлатни пари" са публикувани и възможни за полезно ползване.

Иван Митев – икономист