четвъртък, 28 юни 2012 г.

Политиците са обречени жертви на държавна грешка


В началото на XXI-и век, съвременната човешка цивилизация се развива в „Капана на парите”.

Неговата схема е ползване на „Незлатни пари” и запазен стар, наследен от стопанство със „Златни пари” начин на държавно финансово управление.

Това е жестока клопка при употреба на пари, защото старият, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление е НЕПРИГОДЕН за  „Незлатни пари” и подсигурява развитие на диспропорции и (при достатъчно време) криза.

Капанът на парите” е непълноценни държавни финансови условия, при които хората са обречени жертви на държавна финансова грешка и колкото повече се трудят да реализират добавена стойност – толкова по-голям потенциал за стопанска криза се развива.

Предпоставката за това катастрофално държавно финансово поведение е пренебрежение към качества на „Незлатни пари”.

Посочената непълноценна финансова дейност се допуска за първи път в света през 1716 г.

Същата е означена с името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.

Нейната същност е при стопанство с „Незлатни пари”, запазване на наследен от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление.
Продължението на старата държавна финансова практика от време със „Златни пари” при стопанство с „Незлатни пари” е управленска слабост, тъй като води до развитие на диспропорции и стопанска криза.

Заради финансовия недъг, независимо от способности и желания, политиците на висши държавни постове също са обречени жертви на държавна грешка и колкото повече изпълняват свои задължения – толкова по-голям е техния неуспех.

Политическият провал се подсигурява от развитие на потенциал за стопанска криза.

Пример: Животът представи, че при условия на запазване на непригодно за евро гръцко финансово управление  – колкото повече се помага на Гърция, толкова по-силна криза се развива.
Този процес е теоретично обоснован и практически доказан с първия пакет за 110 милиарда евро помощ за Гърция.
Ако продължат да запазват НЕПРИГОДНО за евро гръцко финансово управление, подобна ще е ситуацията и при втория пакет помощ.

По сходен начин се развиват кризисни стопански процеси при всяка друга държава.

Истината е, при наличие на представената държавна финансова грешка - дори с всеотдайна добронамерена дейност на политици и неограничено количество парична помощ е невъзможно успешно преодоляване на съвременна стопанска криза в която да е страна в света.

През 2012 г. стопанските трудности в съответна държава са резултат от влияние на „Грешката на Джон Лоу” при нейно финансово управление.

Ситуацията е ясна, като се премахне грешка - ще се прекрати криза.

При стопанство с „Незлатни пари”, успешната политика е възможна само при ГОДНО за тези пари финансово управление.

До 24 часа време след ползване на ГОДНО за „Незлатни пари” държавно финансово поведение – сегашната криза в съответна страна ще е прекратена.

Ползвани означения:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

Иван Митев - икономист

събота, 23 юни 2012 г.

За „Дискусия за причина за стопанска криза”


Налични са случаи на изразено несъгласие с резултат от мое изследване, че сегашно държавно финансово управление (ДФУ) е НЕПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Ако съответно лице не беше прочело представеното от мен, нима щеше да знае истина за причина за сегашна стопанска криза?

Моите изводи са верен отговор на въпроса:

Наследеното от време със „Златни пари” ДФУ е

годно” или „непригодно”

за качества на ползвани „Незлатни пари”?

Вариантът за точен отговор е: годно” или „непригодно”.

В резултат на мое изследване е известно, че „Наследеното от време със „Златни пари” ДФУ е „НЕПРИГОДНО” за стопанство с „Незлатни пари”.

Причината е различни качества на „Незлатни”, спрямо „Златни пари”.

Заради тази непригодност се развиват диспропорции и (при достатъчно време) стопанска криза.

До 2012 г., при и след полезната замяна на „Златни” с „Незлатни пари” е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на ДФУ.

Посочената държавна финансова практика се допуска за първи път в света през 1716 година.
Същата е означена с името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.

Грешката на Джон Лоу” е: При стопанство с „Незлатни пари”, ползване на наследен от време със „Златни пари” начин на ДФУ.
Същото е грешка, тъй като при тази финансова практика се развиват диспропорции и (след достатъчно време) стопанска криза.

Заради досегашна липса на знания за полезно ДФУ при стопанство с „Незлатни пари” – хората попадат в „Капана на парите”, т. е. при стопански условия с „Незлатни пари” и запазен наследен начин на ДФУ, който е НЕПРИГОДЕН за тези пари и подсигурява развитие на диспропорции и (при достатъчно време) криза.
При тези условия – хората са жертви на държавна финансова грешка и колкото повече се трудят да реализират добавена стойност – толкова по-голяма криза се развива.
Политиците на висши държавни постове също страдат от своята управленска грешка и колкото повече работят – толкова по-голям е техния провал.
Предпоставката за тези процеси е пренебрежение на качества на „Незлатни пари”.

Любопитно е, след като някой не е съгласен с резултат от мое изследване, с какво е съгласен?

На каква база са негови преценки?

Досега няма специалист в света, който да е представил, че старият, от време със „Златни пари” начин на ДФУ е годен за стопанство с „Незлатни пари”.
Ако има такъв, вече ще е налично лице, което да поеме отговорност за:
-          над 6 милиарда евро щети за депозанти в исландски банки;
-          над 105 милиарда евро финансови загуби за притежатели на гръцки държавен дълг;
-          други неизброими болезнени щети за участници в стопански живот.

Хората са изненадани от съдържание при мои публикации, тъй като за първи път научават знания за полезно ДФУ при условия на стопанство с „Незлатни пари”.

В света, нима има поне един професор по финанси, който да отчита разлика за полезно ДФУ при стопанство с "Незлатни пари", спрямо такова със "Златни пари".

Досега завършващите университетите по света са с научни знания за полезно ДФУ при стопанство с "Незлатни пари" на ниво деца в начало на първи клас.

Експертите в съответни правителства са от тези, които вярват на свои учители и колеги {в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Лудвиг фон Мизес, Фридрих Август фон Хайек, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Пол Робин Кругман, Джоузеф Стиглиц, проф. Нуриел Рубини, проф. Макс Оте, ръководители и експерти на МВФ (вкл. Главният директор Кристин Лагард), СБ (вкл. новия Президент Джим Йонг Ким), ЕЦБ (вкл. Председателят Марио Драги) и други} без да преценят тяхна кардинална слабост да не правят разлика при ДФУ, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Посочената слабост подсигурява непълноценни преценки за противодействие срещу стопанска криза.

Милиарди хора са свидетели, че при условия на запазване на вече известната особено важна причина за стопанска криза – колкото повече се помага на Гърция, толкова по-силна криза се развива.

Този процес е теоретично обоснован и практически доказан с първия пакет за 110 милиарда евро помощ за Гърция.

 Ако продължат да запазват сегашно НЕПРИГОДНО за евро гръцко ДФУ, подобна ще е ситуацията и при втория пакет помощ, защото дори с неограничено количество парична помощ не е възможно успешно преодоляване на съвременна стопанска криза.

По сходен начин се развиват кризисните процеси и при всяка друга държава.

Истината е, сегашната световна стопанска криза е резултат на човешка грешка - непригодно за "Незлатни пари" ДФУ.

Ситуацията е ясна, като се премахне грешката - ще се прекрати кризата.

Вече са налични знания за полезно ДФУ при условия на стопанство с „Незлатни пари”.

Същите са публикувани и е възможно тяхно полезно ползване.

Представям първи в света новите знания, защото преди другите направих изследвания за полезно ДФУ при стопанство с „Незлатни пари”.

Резултатите са с възможност за текуща проверка, тъй като при същи изследвания ще се получи потвърждение.

Полезно е да знае истина за причина за развитие на сегашна стопанска криза и е наличен обществен интерес същата да се прекрати.

За да се премахне сегашната финансова грешка, която води до развитие на стопанска криза е потребно подобрение на ДФУ, което да стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

До 24 часа време след ползване на ГОДНО за „Незлатни пари” ДФУ – сегашната стопанска криза в съответна страна ще е прекратена.

Пример:

1. Временното „спасение” на Исландия чрез обезценка на над 6 милиарда евро депозити в банки доказва, че депозантите също са жертви на непригодно за „Незлатни пари” ДФУ.

2. Ако Гърция бе подобрила своето финансово управление и същото е годно за евро – тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и притежатели на гръцки държавен дълг няма да понасят щети за над 105 милиарда евро.

Случилото се с Исландия и Гърция при тяхно „временно спасение” чрез обезценка на депозити в банки и задължения към заемодатели се избягва при коментари, защото тези факти унижават съвременната човешка цивилизация.

Иван Митев - икономист