петък, 29 юли 2011 г.

Кризата в САЩ може успешно да се овладее до 24 часа времеБанкрутът, също и частичния фалит на САЩ не е полезен, защото не спасява участници в стопанския живот от жестоки последици в стопанска криза.

Решението за повишение на законово равнище на държавен дълг осигурява временно отлагане ескалация на стопанска криза, но не е пълноценно, защото води до завишени бъдещи стопански щети.

Икономически анализи разкриха, че стопанската криза в САЩ е резултат от конкретна държавна финансова грешка, която може да бъде прекратена.

Пред 2011 г., запазена държавна финансова грешка подсигурява развитие на процес на стопанска криза в САЩ и американското правителство е с ненужно завишени разходи и ограничени бюджетни приходи.

Същността на разкритата непълноценност при държавно управление на САЩ е ползване на „Незлатен долар”, при грешка за запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Изпълнението на досегашни указания от експерти на Международния валутен фонд за подпомагане на американско правителство (повишени задължения за данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за стопанска криза в САЩ.

За нeутрализиране на сегашна стопанска криза в САЩ е потребно възможно по-рано премахване на налична при американско държавно финансово управление на въведена през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу световна държавна управленска непълноценност – употреба на „Незлатни пари” с грешно запазване на стария начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Тайната за подсигуряване на държавна дългова криза е разкрита и само до 24 часа време - след подобрение с "Модел Ресурси М" на американско финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в САЩ ще се овладеят за полезно разрешение.

За правителство на президента Барак Обама има две възможности:

Първа: При запазване на сегашната своя държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие в САЩ и е подсигурен управленски провал.

При условия на продължено свое непълноценно държавно финансово управление – правителството на САЩ страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

При тази ситуация, кризата ще продължи да оказва лошо влияния на стопанския живот в САЩ и други страни.

Втора: Със съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза, правителството на президента Барак Обама успешно ще премахне досегашно развитие на диспропорции и криза.

Първичните ефекти от унищожаване на „Грешка на Джон Лоу” са намаление на ненужни държавни разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

"Първата" възможност е доказана в живота.

За осъществяване на "Втората" е необходимо Министерство на финансите на САЩ да приложи знания за Ресурс М.

Прилагането на нови за световната наука и практика знания за противодействие с “Модел Ресурси М” срещу стопанска криза в САЩ подпомага с еднакъв потенциал нейни „бедни” и „богати” жители.

При прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” са облагодетелствани „бедните”, защото се увеличават възможности държавата да им предостави жизнено необходима за тях социална и друг вид помощ, за да оцелеят.

При условия на продължаване на „Грешка на Джон Лоу”, „богатите” американци са обречени жертви в съществуващия „Капан на парите” и техния живот е застрашен.

Спасението на американски граждани е възможно при  ликвидиране на тяхна гибелна позиция на жертви.

Потребно е възможно по-рано прекратяване в САЩ на налична проява на грешка на Джон Лоу – нови условия с „Незлатен долар” при запазен стар начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Пълноценното обществено развитие на САЩ може да се осъществи само със съобразено с качества на „Незлатния долар” подобрено с „Модел Ресурси М” американско държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

вторник, 26 юли 2011 г.

Знания за „Ресурс М”


Разбираемо е за налични първоначални трудности при представяне на всяка световна новост, в т. ч. и на знания за „Ресурс М”.
„Ресурсите М” съществуват от хилядолетия, те са неограничен брой и досега не бяха открити.
Много специалисти имат желание от няколко написани изречения да разберат всичко за тях, което е мисия невъзможна.
Произведението „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ” е труд с цел налични записи на резултати от научни изследвания за „Обществения закон за Ресурс М” и всеки, който желае да ползва тези знания.
Книгата „ЗАКОНЪТ” представя старта на начало за развитие на знания за „Ресурс М”.
Хората сега осъзнават първите знания за „Ресурс М” и ако някой от тях има желание и възможност може сам да обогати тези знания или наличните такива да се приложат в практика.
Уверен съм, че сегашните знания за „Ресурс М” са достатъчни за тяхно полезно ползване за подобрение с „Модел Ресурси М” на държавно финансово управление.
Същността на тяхната употреба може да се представи като „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.
Първичните ефекти са намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.
Придружаващи полезности са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси в Р. Гърция.

За значение на знания за „Ресурс М” може да се прецени според известни факти:

Само преди няколко дни ръководителите на европейските държави отново обсъждаха проблема за дългова криза в Р. Гърция.
Например, според г-жа Меркел „не може да се очаква бързо лесно решение за кризата в Еврозоната.”
Причината за тези изводи на ръководителя на германската държава е, че тя и нейни експерти не познават същността на „Ресурс М” и съответно не използват тези знания.
Със своите действия европейските ръководители, в т. ч. министрите в гръцкото правителство прилагат непълноценно държавно финансово управление, което подсигурява допълнително развитие на стопанска криза в Р. Гърция.
Същността на разкритата държавна финансова грешка в Европа е ползване на  „Незлатно евро”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.
Също така, поведението на Европейския съюз подсигурява запазване на главно влияние на представения управленски недъг - ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

При най-новите приети от Европейския съюз мерки се запазва причината за кризата, което означава – очакване на допълнително развитие на стопанска криза в Р. Гърция и нови болезнени щети за участници в стопански живот.

Сегашната криза в Еврозоната (и в САЩ) е разбираема за всеки, който познава същността на „Ресурсите М”.
По своята същност стопанската криза през 2011 г. е ясна проява на "детска болест на пазарна икономика" и лесно може да бъде неутрализирана, чрез премахване причината за нейно развитие.
Налична е реална възможност до 24 часа време - след усъвършенстване с "Модел Ресурси М" на гръцко държавно финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в Р. Гърция да се овладеят за полезно разрешаване.


Иван Митев - икономист

сряда, 20 юли 2011 г.

Проблемът на финансовия министър


Много специалисти правят преценки за качества на финансов министър в съответна страна.

Слабост при тях е пропускът, че през първите години на XXI век – съответният специалист на този отговорен държавен пост е обречена жертва на наследен непълноценен начин на държавно финансово управление.

Знае се, че развитието на стопанска криза е резултат от конкретна държавна финансова грешка, която ако се прекрати – кризата ще се премахне.

Същността на разкритата непълноценност при държавно управление е ползване на „Незлатни пари”, при грешка за запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”, което е детска болест на пазарна икономика.

Пример: До 24 часа време - след усъвършенстване на гръцко държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” - кризата в Р. Гърция може да се овладее за полезно разрешаване.

Изпълнението на досегашни указания от експерти на Европейския съюз и Международния валутен фонд за подпомагане на финансово министерство (различни помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за стопанска криза.

Проблемът е, че при запазване на сегашна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие и финансовият министър е с подсигурен управленски провал.

Главното влияние на представения управленски недъг е ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

При условия на продължено непълноценно държавно финансово управление – всеки финансов министър страда от собствено съгласие за наличие на разкрита държавна финансова грешка и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

Необяснимо защо – финансовите министри продължават необосновано да вярват на свои учители и колеги ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Това е предпоставка за непълнота при техни преценки.

При тази ситуация, стопанската криза запазва своя потенциал и продължава да е с лошо влияния на стопанския живот.

За нeутрализиране на сегашна стопанска криза в съответна страна е потребно финансовия министър да вложи свои способности за възможно по-рано премахване на налична при държавно финансово управление, въведена през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу световна държавна управленска глупост – употреба на „Незлатни пари” с грешно запазване на стария начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

До 24 часа време - чрез усъвършенстване на държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” – стопанската криза може да се овладее за полезно разрешаване.

Първичните ефекти от прекратяване на сегашна държавна финансова грешка в съответна държава чрез усъвършенствано с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Иван Митев - икономист

вторник, 19 юли 2011 г.

Стопанската криза през 2011 г. е детска болест на пазарна икономика


Разрастването на стопанска криза в Европа се подсигурява от конкретна световна държавна финансова грешка, която е предпоставка за развитие на детска болест на пазарна икономика "Безпределна субсидия".
Този управленски недъг може да бъде премахнат.

Пример: До 24 часа време - след усъвършенстване с "Модел Ресурси М" на гръцко държавно финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в Р. Гърция ще се овладеят за полезно разрешаване.

Същото е валидно при всяка държава.

Първичните ефекти след прекратяване в съответна страна на разкрита държавна финансова грешка е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.
Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Употребата на нови за света знания за противодействие с “Модел Ресурси М” срещу стопанска криза подпомага „бедни” и „богати”.
Прекратяването на „Грешка на Джон Лоу” е благо за „бедни”, защото завишава възможности държавата да даде жизнено необходима помощ, за да оцелеят.
При продължаване на катастрофалната държавна финансова грешка, „богатите” също са обречени жертви в жестокия „Капан на парите”.
За ликвидиране на гибелното обстоятелство е потребно възможно по-рано премахване на представената сегашна глупост – продължен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари" при нови стопански условия с "Незлатни пари".

За съжаление при ръководители на европейски правителства, също при специалисти на Европейска централна банка и Международния валутен фонд е наличен проблем, че продължават необосновано да вярват на свои учители и колеги ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Това е предпоставка за непълнота при техни знания, заради която стопанската криза не е преодоляна.

Иван Митев – икономист

понеделник, 18 юли 2011 г.

Какво не се разбира?


Всеки, който желае може да разбере сегашната държавна финансова грешка, заради която се развива стопанска криза.

Нейната същност е ползване на държавно финансово управление от време със „Златни пари” при нови условия с „Незлатни пари”.

По друг начин казано, качествата на „Незлатните” са различни спрямо тези при „Златните пари” и поради това, при ползване на „Незлатни пари” – за да има условия за пълноценно обществено развитие е необходимо усъвършенствано (спрямо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление.
Представеното усъвършенстване става със „Съпътстващо противодействие с „Модел Ресурси М” срещу стопанска криза”.

Наличността на разкритата държавна финансова грешка подсигурява развитие на диспропорции и криза и поради това, че грешката се запазва при изпълнение на досегашни указания от експерти на Европейския съюз и Международния валутен фонд за подпомагане на гръцко правителство (стотици милиарди евро парични помощи, приватизационни програми, повишени задължения за данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) не е възможно успешно преодоляване на стопанската криза в балканската страна.

За да я няма тази предизвикваща криза държавна финансова грешка е необходимо при условия с „Незлатни пари” да се прилага подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Например: До 24 часа време - след усъвършенстване на гръцко държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза” - управленските трудности за обслужване на дълга в Р. Гърция могат да се овладеят за полезно разрешаване.

Същото е валидно при всяка държава.

Първичните ефекти след прекратяване на сегашна държавна финансова грешка в съответна страна чрез усъвършенствано с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Какво не се разбира?

„Многогодишната грешка при съответно държавно финансово управление” може успешно да се прекрати чрез представено подобрение на държавно финансово управление, което ще премахне сегашна стопанска криза.


Иван Митев - икономист

неделя, 17 юли 2011 г.

Защо стопанската криза в САЩ се развива?


Свидетели сме на множество преценки за стопанско състояние в САЩ.
Много специалисти търсят причина „Защо стопанската криза в тази държава се развива”?
Известно е, че Президентът на САЩ Барак Обама води преговори, но до средата на м. юли 2011 г. прогрес не се забелязва.
Според финансово министерство на САЩ, ресурсите ще бъдат изчерпани на 2 август и дотогава политиците трябва да се споразумеят за повишаване на дълговия лимит от настоящите 14.3 трилиона долара – или ще настъпи държавен фалит.
За да се прекрати сегашна държавна слабост е необходимо правителството на САЩ да предприеме конкретни мерки за премахване на особено важна причина за подсигуряване на стопанска криза.

Знае се, че стопанската криза в САЩ се развива, защото е резултат от конкретна държавна финансова грешка, която е "детска болест на пазарна икономика".
Този държавен недъг може да бъде премахнат.

Същността на разкритата непълноценност при държавно управление на САЩ е ползване на „Незлатен долар”, при грешка за запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Лидерът на републиканците в Сената предлага компромисно решение – да се вдигне тавана на дълга на САЩ и Президента Обама да се натовари с цялата отговорност по нормализирането на ситуацията.
Републиканците са с идея за друго решение – да одобрят 2.4 трилиона долара повече дълг.

Реално, основният разрив между демократи и републиканци е, че републиканците настояват консолидирането на държавните финанси да не става  за сметка на по-високи данъци, докато демократите предвождани от Обама и вицепрезидентът Джо Байдън не са склонни да отстъпят от тази позиция.
Президентът на САЩ Барак Обама настоява лидерите от долната камара на американския парламент, в която доминираща роля има опозицията, да приеме план за бюджетно съкращения до 22 юли 2011 г..
Специалисти са на мнение, че ако не бъде постигнато споразумение и САЩ престанат да се разплащат по задълженията си ще настъпи паника по-голяма от тази, която предизвика банкрутът на Леман Брадърс през септември 2008 г.

Политиците от тези американски партии навярно не знаят, че дори без ограничение на дълга на съответна страна, при продължаване на сегашна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие и е подсигурен правителствен провал.

Основното влияние на представения управленски недъг е ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, което доведе до дългова криза при американската държава.

При условия на продължено свое непълноценно държавно финансово управление – правителството на Президента Барак Обама страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
При тази ситуация, Федералният резерв на САЩ е жертва на кризата, която ще продължи да оказва лошо влияния на местния и световен стопански живот.

Изпълнението на досегашни указания от експерти на Международния валутен фонд за подпомагане на американско правителство (за задължения на данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за стопанска криза в САЩ.

За нeутрализиране на сегашна упорито прикривана стопанска криза в САЩ е потребно възможно по-рано премахване на налична при американско държавно финансово управление на (въведена през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу) световна държавна управленска глупост – употреба на „Незлатни пари” с грешно запазване на стария начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Проблемът за стопанската криза в САЩ може да бъде полезно разрешен чрез усъвършенстване на държавно финансово управление на САЩ с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза”.

Първичните ефекти от прекратяване на сегашна държавна финансова грешка в американската държава чрез усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.

Прилагането на нови за световната наука и практика знания за противодействие с “Модел Ресурси М” срещу стопанска криза в САЩ подпомага с еднакъв потенциал нейни „бедни” и „богати” жители.

При прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” в САЩ са облагодетелствани „бедните” в тази страна, защото се увеличават възможности държавата да им предостави жизнено необходима за тях социална и друг вид помощ, за да оцелеят.

При условия на продължаване на „Грешка на Джон Лоу”, „богатите” американци са обречени жертви в съществуващия „Капан на парите”.

За нeутрализиране на това гибелно за тях качество е потребно възможно по-рано премахване на представената сегашна държавна управленска глупост на Джон Лоу.


Иван Митев - икономист

събота, 16 юли 2011 г.

За „Антикризисният план на правителство”


Г-н Бойко Борисов – Министър-председател на Министерски съвет на Р. България обяви, че антикризисният план, приет през март 2010 г., се актуализира.
За да се прекрати сегашна държавна слабост е необходимо българското правителство да предприеме конкретни мерки за премахване на особено важна причина за подсигуряване на стопанска криза.

Знае се, че стопанската криза в Р. България е резултат от конкретна държавна финансова грешка, която бързо може да бъде прекратена.

Същността на разкритата непълноценност при държавно управление на Р. България е ползване на „Незлатен лев”, при грешка за запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

При съхраняване на сегашна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” е невъзможно пълноценно обществено развитие и е подсигурен правителствен провал.
Основното влияние на представения управленски недъг е ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
При условия на продължено свое непълноценно държавно финансово управление – правителството на ГЕРБ страда от собствено поведение и колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
При тази ситуация, кризата ще продължи да оказва лошо влияния на стопанския живот в Р. България.

Изпълнението на досегашни указания от експерти на Европейския съюз и Международния валутен фонд за подпомагане на българско правителство (приватизационни програми, за задължения на данъкоплатци, намаление на полезни държавни разходи и други) са непълноценни, защото запазват особено важна причина за стопанска криза в Р. България.

За нeутрализиране на сегашна привидно тиха стопанска криза в Р. България е потребно възможно по-рано премахване на налична при българско държавно финансово управление на (въведена през 1716 г. по инициатива на Джон Лоу) световна държавна управленска глупост – употреба на „Незлатни пари” с грешно запазване на стария начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

Проблемът за стопанската криза в Р. България може да бъде полезно разрешен чрез усъвършенстване на българско държавно финансово управление с прилагане на „Съпътстващо противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза”.

Първичните ефекти от прекратяване на сегашна държавна финансова грешка в българската държава чрез усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление е намаление на ненужни правителствени разходи и наличие на нови пазарни бюджетни приходи.

Полезни придружаващи влияния са отстраняване на разкрита особено важна причина за криза през 2011 г. и осигуряване на благоприятни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Иван Митев - икономист

Необходимо е изследване, спрямо източници на финансиране

В Интернет е налична публикация на статия в "Икономически алтернативи", брой 1, 2010 "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението” в страните от ЕС след 2000 г." с автори г-н Атанас Хубенов и гл.ас. г-н д-р Венелин Бошнаков.
Същите заслужават поздравления за своя труд.
За съжаление резултатите от това изследване не могат да имат пълноценна обществена приложимост, защото не отразяват източник на средства за извършване на съответни публични разходи по функции.
Съответните функции на публичните разходи са представени в т. 5.1 в статията:
01 „Общи публични услуги”;
02 „Отбрана”;
03 „Вътрешен ред и сигурност”;
04 „Икономически дейности”;
05 „Защита на околната среда”;
06 „Комунални и обществени дейности”;
07 „Здравеопазване”;
08 „Социални, културни и почивни дейности”;
09 „Образование”;
10 „Социална защита”.

Без знания за "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението" по съответни функции, според източника на средства за тяхно финансиране не е възможна оптимална организация на държавно обществено управление.
За по-значима обществена полза от резултати при представената тема е необходимо "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението” да се изследва по съответни функции, според източник на финансиране - съответно от данъци или от целеви такси, защото ако това не се направи, то резултатите от изследване са реално непълноценни за обществено управление.

Например:
1. В държава "А" има публичен разход по съответна функция, който е 5 % от БВП и същият се финансира от целеви такси.
2. В държава "В" има публичен разход по същата функция, който е 2 % от БВП и същият се финансира от общото постъпление на данъци.
Кой от двата случая е по-добър за да се препоръча за пример за по-полезно обществено управление?

Изводът е, че при изследване на съответни функции - без да се разграничат източници за финансиране на съответни публични разходи не е възможна пълноценна преценка за състояние на "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението”.


Иван Митев – икономист