събота, 30 април 2011 г.

За данъци


За достатъчно време, данъците ще отпаднат, защото обществените процеси се развиват и държавните данъци ще бъдат заместени от пазарни такси, което е по-полезно и много по-справедливо. 
Този процес е съпътстван с развитие на икономическата наука и нейно приложение.
***

Приходите в държавния бюджет могат да се групират на „Данъчни приходи” и „Неданъчни приходи”.
„Данъчен приход” – означава от данък приход в бюджет.

„Незанъчен приход” – означава различен от данък приход в бюджет.

Степента на развитост на пазарната икономика може да се определи чрез „Коефициент на неданъчни приходи за бюджет”, който е равен на „Неданъчните”, по отношение на съвкупността плащания за бюджета.

Само е необходимо достатъчно време и този коефициент ще е със стойност „1”.
Практиката доказва, че през 2011 г. държавите по света са на сравнително ниско ниво на развитост на пазарната икономика. Основна предпоставка за това ниво на развитие е продължаване на конкретна световна държавна финансова грешка, поради която правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

***
Съдбата на косвените данъци ще е същата както и на други данъци. Това не зависи от мен или от Вас. Това е обективен процес на обществено развитие и е необходимо достатъчно време за замяна на държавни приходите от тях с държавни приходи по пазарен път. Сега не е време за гадателство как ще стане това.
Ще Ви представя конкретен пример.
Поради продължаване на конкретна световна държавна финансова грешка сега правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
При премахване на сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:
 

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;
 

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;
 

3) ще се премахне особено важната причина за криза.
Да, днес държавните власти са за пазарно поведение, но налагат силови данъци за да компенсират налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, заради собствено непазарно поведение.

***
Това, че държавата ще се развива като пазарен субект не означава днес да се знаят решенията за всички вероятни въпроси. Процесът ще се развива във времето, според обществени възможности.
Днес е най-важно да се замени административния държавен начин за закрила потребителните стойности на парите с полезен пазарен подход.
Това ще е началото на края на гибелна догма, което ще осигури намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи, които ще развият възможност за намаляване на силови държавни данъци.

За държавното развитие


Човечеството е все още млада цивилизация и всяка една държава е в необратим процес на развитие като пълноценен пазарен субект.
Както към днешна дата има наличие на държавни пазарни такси за някои управлявани от държавата  дейности,  така ще се стигне и при останалите до обществено развитие, при което да няма данъци, а система от пазарни такси.
За пример мога да представя, че неотчитането на държавата като пазарен субект е в основата на допуснатата през 1716 г. грешка на Джон Лоу, поради която днес всяка държава, която продължава тази управленска грешка е с налична особено важна причина за криза. Същата причина води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

[Същността на катастрофалната държавна финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от време със "Златни пари".
Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и (за достатъчно време) винаги води до криза.]

При тази ситуация:

(1) Без да се премахне продължаването на грешката на Джон Лоу не е възможно реално прекратяване на кризата. При запазване на грешката на Джон Лоу – Правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

(2) При премахване на грешката на Джон Лоу ще започне процеса на реално прекратяване на сегашната криза.

Днес проблемът не е в данъците и в тяхното плащане, за в моделът на държавно развитие и неговото регресивно влияние върху икономически процеси.
Полезно е процесите да се развиват постепенно и с доказано обществена полезност.
Именно поради наличие на конкретна държавна финансова грешка днес се развиват процеси на криза.


***
Настина тази грешка на Джон Лоу бе открита скоро и много хора днес не я знаят и са с изявена проява на противоречие – конкретни лица (по един или друг начин реално) одобряват наличието на сегашната държавна финансова грешка, поради която е налично продължаващо развитие на икономически и социални диспропорции и прояви на криза, но протестират срещу резултати от собствено си поведение.
Проблемът при реалният живот е, че управляващите работят при условия на неразбрана от тях държавна финансова грешка.
Това води до никому ненужни държавни разходи и намалени бюджетни приходи.
Същото е съпроводено с икономически и социални диспропорции и криза.
Последната води до обезценка пазарната стойност на съответна валута и увеличение на пазарни цени, в т. ч. и на горива.

***
 
За всеки желаещ не е трудно да се увери как човечеството е живяло в условия на 295 годишна държавна финансова грешка, поради което се е развивала периодична криза.
Днес е важно да се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите, при което:

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

С усъвършенстване на досегашното държавно финансова управление ще се направи поредната успешна стъпка към по-полезно обществено развитие. 

***

Изводите от моите изследвания доказват, че (за достатъчно време) данъците ще отпаднат, защото обществените процеси се развиват и държавните данъци ще бъдат заместени от пазарни такси, което е по-полезно и много по-справедливо. Този процес е съпътстван с развитие на икономическата наука и нейно приложение.
Днес най-важното за съответно държавно управление е да разбера същността на наличната държавна финансова грешка и потребността за нейно премахване. Предпоставка за това полезно начинание е откритието на грешката на Джон Лоу и лоши последици от нейно продължаване.

***
Днес протестиращите (без да имат вина и да желаят това) са в „Капана на грешката на Джон Лоу”.
Настина тази „Грешка на Джон Лоу” бе открита скоро.
Много хора не знаят за нея и са с конкретно изявена проява на противоречие – конкретни лица (по един или друг начин реално) одобряват наличието на сегашната катастрофална държавна финансова грешка, поради която е налично продължаващо развитие на икономически и социални диспропорции и прояви на криза, водещо и до повишение на цени на горива, завишаване на условия за банкови кредити и влошаване на условия за бизнес.
Същевременно, същите лица протестират срещу резултати от продължаване на тази никому ненужна държавна финансова грешка, т. е. протестират срещу  продукт на собствено поведение.

 ***

За да се успее е необходимо излизане от „Капана на грешката на Джон Лоу”.
Днес държавата също допуска тази грешка.
Необходимо е разобличаване на сегашната държавна финансова грешка, поради която сме в криза. Ако не се отстрани тази гибелна за всички ни недоразвитост на държавното финансово управление не е възможен желан успех, защото:
(1) Без да се премахне продължаването на грешката на Джон Лоу не е възможно реално прекратяване на кризата. При запазване на грешката на Джон Лоу – Правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.
(2) При премахване на грешката на Джон Лоу ще започне процеса на реално прекратяване на сегашната криза.

***
Ползването на „Ресурс М” е прилагане на икономическа наука по конкретен начин, т. е. както да ползваш „Закона на Архимед” при строителство на кораби.
За тези които не познават „Ресурсите М” е неясно, но при знания на „Ресурси М” нещата са понятни.
Никому ненужната грешка на Джон Лоу пречи за полезното развитие на човешката цивилизация и е въпрос на време тази катастрофална за всяка държава финансова грешка да бъде напълно разобличена и премахната, което ще доведе до желан и полезен за обществото ефект. 
Днес за всеки има две възможности: 

    (1)    да не се съобразява с наличието на тази катастрофална държавна финансова грешка – водещо до непълноценни изводи и провал (в т. ч. и за поредно правителство)

или

(2) със знанията за наличие на тази грешка да търси пътя за нейно отстраняване и осигуряване на реална възможност за по-успешно обществено развитие.


***

Държавната финансова грешка е от преди 295 години и досега мисленето на хората се е развивало в посока, че това непълноценно държавно финансово управление е вечна даденост.
Правя това, което ми е във възможностите за да представя резултати от моето откритие. Книгата за която говорите е факт, който доказва че представям нещата публично.
Ние с Вас нямаме вина, че Джон Лоу през 1716 г. е направил тази грешка, но от нас зависи да я разберем и преценим кое е по-полезно – нейно запазване или премахване?

***
Практиката е доказала, че пазарния подход е по-справедлив от непазарния.
При „реалния социализъм” държавата не действаше като пазарен, а като административен субект.
Моята теза е: практиката доказва, че много държавни данъци успешно се трансформираха в съответни пазарни такси. Този процес ще продължи до степен, когато при достатъчно развита пазарна икономика няма да има силови държавни данъци, а съответни пазарни такси.
Не зная дали стремежа към пазарно развитие на човешката цивилизация е „лява” или „дясна” политика, но съм уверен - това е правилна насока за развитие на полезни човешки ценности.

***
Когато някой Ви зададе 100 въпроса колко прави „2 + 2”, Вие как бихте му отговорили? Как приемате, че той ще е възмутен, че Вие 100 пъти сте му казали отговора „4”?
Същото се получава и с истината, която се изразява в моята теза за наличната държавна финансова грешка. Вие досега не знаете за нея и за Вас е нещо, което е непознато.
Все още и днес, който учи във Варненския университет няма да му кажат за тази грешка на Джон Лоу и той ще завърши образование с непълноценни знания, но нима ние имаме вина за тази реалност.
Тук ние дискутираме и аз представям  една истина, която към открил и Вие все още не можете да приемете.
Конкретността на Грешката на Джон Лоу е следната: при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза.
Доказателство: Попитайте Министерство на финансите правят ли разлика при държавно финансово управление в зависимост от ползваните „Златни” и „Незлатни” пари и ще разберете, че и в Р. България се работи при условия на представената грешка.
За конкретна яснота: За да имаме пълноценно държавно финансово управление, при условия на ползвани „Незлатни пари” следва да се прилага усъвършенствано (спрамо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление.

За "плоският данък"

"Плоският данък", както всеки данък си има своите недостатъци.
Когато говорим за данък, следва да се знае, че данъчното въздействие на държавата към икономически субекти е продукт на недостатъчно развита пазарна икономика. Всеки държавен данък доказва това. Само е въпрос на време и (при условия на достатъчно развита пазарна икономика) няма да има данъци.

Държавите са започнали своя живот чрез прилагане на съвкупност от силови данъци, но (след достатъчно развитие на пазарната икономика) ще настъпи време ─ в същите тези страни да не се ползват данъци.

Всяка достатъчно развита пазарна икономика ще осигурява средствата в приходната част на държавния бюджет по изяснен пазарен път. Практиката доказва, че с развитие на човешката цивилизация ─ все повече държавни пазарни приходи заместват наследени данъци.

“Плоският данък” се прилага силово от съответни държавни власти и е поради наследено неразвито ниво на пазарна икономика. Този налог, след достатъчно време ще отпадне и ще е спомен от миналото.

петък, 29 април 2011 г.

За цената на златото


Неуправляемото повишение на цената на златото (Днешна цена на златото - $ 1538 за тройунция. На 28 март - т.е. преди 1 месец цената беше $1414 – т. е. над $ 120 ценово увеличение) е признак на държавна управленска некомпетентност (при условия на конкретна държавна финансова грешка), която води към криза и поредна финансова катастрофа.
Въздействието чрез минимални стойности на основната лихва за забавяне на регресиращите финансови процеси изчерпи своя потенциал.

При възможност, ФЕД (с одобрението на американското правителство) предлага на икономиката нови (незлатни) долари за да отложи за по-късно срива на финансовата система, но този политически подход:

1) е постижим само за достатъчно ограничено време;

2) води до увеличени щети за участниците в икономическия живот.

Полезно е да са знае, че е осъществимо успешно излизане от кризата чрез усъвършенстване на платформата на сегашно държавно финансово управление чрез "Модел Ресурси М".

четвъртък, 28 април 2011 г.

За кризата

Особено важната причина за криза [същността на държавната финансова грешка е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се управлява по начин от времето със "Златни пари". Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и води до криза] води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Налична е многогодишна държавна финансова грешка, поради която се развиват икономически и социални диспропорции и криза.

Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

За "Грешката на Джон Лоу"


Откритието на допуснатата през 1716 г. държавна финансова "Грешка на Джон Лоу" е световна новост.
 
Същността на катастрофалната държавна финансова "Грешка на Джон Лоу" е, че при условия с ползване на "Незлатни пари" се прилага държавно финансово управление от време със "Златни пари".
Запазването на стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление при нови условия с "Незлатни пари" развива икономически и социални диспропорции и (за достатъчно време) винаги води до криза.

Много хора не знаят за нейното съществуване. Днес аз правя това, което е във възможностите ми, за да я представя и тази катастрофална държавната финансова грешка да бъде разбрана и прекратена.
Значимостта на грешката е огромна, защото тя е особено важна причина за криза.

Доказателство:

(1) Без да се премахне държавната финансова "Грешка на Джон Лоу" не е възможно реално прекратяване на стопанска криза.
При запазване на грешката на Джон Лоу – Правителството, колкото повече работи – толкова по-лоши управленски резултати постига.

(2) При премахване на държавната финансова "Грешка на Джон Лоу започва процеса на реално прекратяване на стопанска криза.

Съвременници сме на интересна ситуация от която мнозина са изненадани, но това е реалността  – как е възможно едва след  294 години от нейното допускане да се разкрие грешката на Джон Лоу?
Никому ненужната грешка на Джон Лоу пречи за полезното развитие на човешката цивилизация и е въпрос на време тази катастрофална за всяка държава финансова грешка да бъде напълно разобличена и премахната, което ще доведе до желан и полезен за обществото ефект. 

Днес за всеки има две възможности:

1) да не се съобразява с наличието на тази катастрофална държавна финансова грешка – водещо до непълноценни изводи и провал (в т. ч. и за поредно правителство)

Или

2) със знанията за наличие на тази грешка да търси пътя за нейно отстраняване и осигуряване на реална възможност за по-успешно обществено развитие.

За мен нямаше друг полезен начин, освен чрез призведението „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ” за да представя резултатите от изследвания.
Същността на новостите са публикувани и в блоговете ми, който текущо се допълват от конкретни пояснения.
Те са достъпни и могат да се ползват от всички желаещи.

Защо някои са изненадани от необходимост на новости при организация на държавно финансово управление?

Нима все още се мисли, че ползваният през 1716 г. от Джон Лоу непълноценен начин на държавно финансово управление е вечна даденост?

Новото при моите изводи е, че поради различни качества на „Незлатни” спрямо „Златни пари”, за да има успешно обществено развитие следва да се прилага усъвършенствано държавно финансово управление, спрямо начина му от времето със „Златни пари”?

Днес се развива стопанска криза именно поради наличието на световната държавна финансова грешка, че при условия с „Незлатни пари” се ползва стария от времето със „Златни пари” стар начин на държавно финансово управление.

Възможният подход за успешно преодоляване на кризата е чрез прилагане на знания за „Ресурси М”.


Иван  Митев – икономист

сряда, 27 април 2011 г.

За банките 2


Днес отново за мотив за организация на протест срещу банки е представено това, което се вижда на повърхността.
В действителност на банките трябва да се помогне.
Истината е, че банките са жертва на сегашното непълноценно държавно финансово управление. (Пример: банките в Исландия или Ирландия.) Те (както и всички други жертви) търсят средства за своето оцеляване. Ако има нарушение на юридически закони, то това е криминален въпрос и не е тема да дискусия, а на разследване от специализирани органи и законови санкции.
От икономическа гледна точка, банките са жертви, наравно с останалите участници и икономическия живот. На банките, в качеството им на жертви следва да им се помогне за да има успешно обществено развитие.
Паради тези обстоятелства, сегашните призиви за протести на едни жертви  (среден и дребен бизнес) срещу други жертви (банки) не са полезни за бъдещо полезно обществено развитие, защото какъвто и вид да имат протестите, то резултат е предварително известен – нeнужна загуба на обществена енергия.
Проблемът е, че едва скоро бе открита държавната финансова грешка от която се развива криза и носи щети за хората.

При наличието на тази грешка работещите в Министерство на финансите нямат полезен ход, защото колкото повече работят - толкова по-лоши управленски резултати ще получат. 

 
Особено важната причина за криза води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Налична е многогодишна държавна финансова грешка, поради която се развиват икономически и социални диспропорции и криза.
 

Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:
 

1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;
 

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

***

В България има банки и на загуба. По-добре е да се защитят банките в качеството им на жертви на грешно финансово управление от страна на правителство, отколкото техния фалит да донесе гибелни щети за стопанство.

Общото при правителствата ...


През м. април 2011 г. общото при правителствата на Р. България и на САЩ е, че са в "капана на Джон Лоу".
 

Бюджетите на Р. България и на САЩ продължават да са реалност с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, заради налична многогодишна държавна финансова грешка, поради която Р. България и САЩ са в криза.
 
Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на българската и американската държава:
 

1) ще се намалят никому ненужни държавни разходи;
 

2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;
 

3) ще се премахне особено важната причина за криза.

сряда, 20 април 2011 г.

Бюджет на ЕС


Иван Митев:

Бюджетът на ЕС за 2012 г. е реалност с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи, заради налична многогодишна държавна финансова грешка, поради която сме в криза.
Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на европейските държави:
1) ще се намалят никому ненужни държавни разходи за над 1 000 000 000 евро на денонощие;
2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;
3) ще се премахне особено важната причина за криза. 

***
През м. април 2011 г. българското правителство продължава да е в "капана на Джон Лоу". Поради това, същото е с никому ненужно увеличени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
***
След излизане от "Капана на Джон Лоу" - българското правителство ще е с намалени държавни разходи и пазарно обосновани нови бюджетни приходи.

Незлатни пари


Прието е, за първи път в света книжни пари, по точно казано „Незлатни пари” се ползват по инициатива на Джон Лоу във Франция през 1716 г..
Началото на държавното ползване на „Незлатни пари” е започнало и до днес продължава по начин, който не се отличава спрямо ползването при време със „Златни пари”. Тази практика може да се определи като „Грешка на Джон Лоу”, защото при условия на „Незлатни пари” и запазено държавно финансово управление от времето със „Златни пари” винаги се развиват икономически и социални диспропорции и се достига до криза, която (за достатъчно време) разрушава съответната финансова система.
Характерната черта на всяко държавно финансово управление, което запазва непълноценната практика на Джон Лоу е, че е с никому ненужно увеличени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
За успешно обществено развитие, при условия с „Незлатни пари” е необходимо да се прилага (различно спрямо времето със „Златни пари”) усъвършенствано държавно финансово управление.

вторник, 19 април 2011 г.

Проблемът ...

Проблемът при реалният живот е, че управляващите работят при условия на неразбрана от тях държавна финансова грешка.
Това води до никому ненужни държавни разходи и намалени бюджетни приходи.
Същото е съпроводено с икономически и социални диспропорции и криза.
Последната води до обезценка пазарната стойност на съответна валута и увеличение на пазарни цени, в т. ч. и на горива.

***


Данъчното въздействие на държавата към икономически субекти е продукт на недостатъчно развита пазарна икономика. Всеки държавен данък доказва това. Само е въпрос на време и (при условия на достатъчно развита пазарна икономика) няма да има данъци.
Държавите са започнали своя живот чрез прилагане на съвкупност от силови данъци, но (след достатъчно развитие на пазарната икономика) ще настъпи време ─ в същите тези страни да не се ползват данъци.
Всяка достатъчно развита пазарна икономика ще осигурява средствата в приходната част на държавния бюджет по изяснен пазарен път. Практиката доказва, че с развитие на човешката цивилизация ─ все повече държавни пазарни приходи заместват наследени данъци.***
... и „да искаме” или да „не желаем” държавата е обособен пазарен субект.
Реалността е, че през 2011 г. човешката цивилизация е на сравнително млада възраст и това качество не е достатъчно изразено.
Моите изводи са, че с развитието на човечеството -  държавата (ще) търпи еволюция като пазарен субект и ще дойде време, когато няма да има държавни данъци, а приходите за държавното управление ще са пазарно обосновани. (В началото е нямало, а днес само част от държавните бюджетни приходи са пазарни такси.)
Именно поради липсата на по-усъвършенствано държавно пазарно поведение все още живеем под знака на грешка на Джон Лоу, поради която държавата е с никому ненужни завишени разходи и с ограничени приходи, което развива икономически и социални диспропорции и води до криза.
Ще дойде време, когато и децата ще се смеят на днешни авторитетни икономисти, които и в XXI век продължават да са на нивото на мислене на Джон Лоу от времето на 1716 г. и продължават да допускат неговата катастрофална държавна финансова грешка – по един или друг начин одобрение и запазване на непазарно държавно поведение от времето на „Златните пари” и при качествено нови условия с ползване на „Незлатни пари”.

***
Процесите в Португалия са очаквани, както е очаквана криза и в други държави поради запазване на причината [същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление.], поради която е налична тази криза.
Ако се отстрани причината – ще се премахне и кризата.


***

"Обществено-политическият ред" не е основна причина за криза, а такава е конкретна държавна финансова грешка в рамките на този ред. Премахването на грешката ще доведе и до ликвидиране на сегашната особено важна причина за криза.
Проблемът е, че сегашните управляващи (и много други) не знаят за наличието на тази тяхна грешка.


***
Аз не се сърдя на моите учители, че не са ме учили за наличието на грешката, защото те не са знаели за нейното съществуване.
Днес (за разлика от предишни години) вече се знае за допускане на тази държавна финансова грешка.
Защо е необходимо да продължава нейното лошо влияние, когато е възможно полезно да бъде премахната?
Днес много хора с право протестират срещу неправдите и е полезно да знаят, че тези неправди могат успешно да бъдат премахнати само при условие на прекратяване на досегашната никому ненужна държавна финансова грешка.
***
Разбираеми са трудностите за възприемане наличието на толкова дълго (от 1716 г.) продължила държавна управленска грешка, защото разкриването на грешката е актуална световна новост. Премахването на грешката ще е изключително полезен етап от общественото развитие, защото ще се премахне сегашната особено важна причина за криза.

***
Проблемът е, че едва скоро бе открита държавната финансова грешка от която се развива криза и носи щети за хората.
При наличието на тази грешка работещите в Министерство на финансите нямат полезен ход, защото колкото повече работят - толкова по-лоши управленски резултати ще получат. 

сряда, 13 април 2011 г.

Записи ...

Записи при дискусии: 


При условия на сегашната държавна финансова грешка – самата държава е също жертва на едно никому ненужно непълноценно държавно финансово управление. При тези гибелни и за нея условия – самата държава се бори за своето оцеляване и повишава изискванията си към участници в стопанския процес. Част от тези участници приемат тези действия като (както Вие пишете) „държавни репресии над дребния и среден бизнес”.
Коя е причината „дребния и среден бизнес” по един или друг начин да одобрява наличие на конкретна управленска държавна финансова грешка, заради която е обречен на възможна гибел?
Нима някой има вина, че човечеството е млада цивилизация и до 2010 г. тази държавна финансова грешка не бе открита?
Важно е сега при наличието на представяните нови знания, същите да се подложат на необходима преценка и след като „авторитетни експерти” признаят тяхната правота да се намери правилния подход да се премахне държавната управленска грешка.
 
***


Банките са жертва на сегашното непълноценно държавно финансово управление. (Пример: банките в Ирландия.) Те (както и всички други жертви) търсят средства за своето оцеляване. Ако има нарушение на юридически закони, то това е криминален въпрос и не е тема да дискусия, а на разследване от специализирани органи и законови санкции.
От икономическа гледна точка, банките са жертви, наравно с останалите участници и икономическия живот. На банките, в качеството им на жертви следва да им се помогне за да има успешно обществено развитие.
Паради тези обстоятелства, сегашните призиви за протести на едни жертви  (среден и дребен бизнес) срещу други жертви (банки) не са полезни за бъдещо полезно обществено развитие, защото какъвто и вид да имат протестите, то резултат е предварително известен – нeнужна загуба на обществена енергия.


***

Моля не се страхувайте от първоначални трудности. Представяните от мен знания са световна новост и е нормално да има трудности за възприемане на съществувала от 1716 г. световна държавна финансова грешка.
Готов съм да отговоря на Ваши въпроси.
Проблема при "Незлатни" спрямо "Златни пари" е, че при ползване на "Незлатни пари" при запазен начин на управление от времето на "Златните пари" винаги се развиват диспропорции и се достига до криза. Това е грешката (която може да се нарече "Грешка на Джон Лоу, защото той е инициатора), която е допусната за първи път в света през 1716 г. и до днес е запазена и не дава възможност за полезно обществено развитие. Да истината е, че и днес човечеството е жертва на тази грешка от 1716 г.
За да се преодолее тази държавна финансова грешка е необходимо да се приложи съответстващ на качествата на "Незлатните пари" усъвършенстван начин на държавно финансово управление. Този начин според мен може да се нарече "Модел Ресурси М".
Тези открити нови знания не са скрити и са представени в произведението "“ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”  http://www.helikon.bg/books/220/580972_parite-ne-sa-zlato.html
Аз представям новостите, според мен по възможен най-разбираем начин за другите, но се навлиза в област, която никой в света досега не е изследвал и са разбираеми трудностите за тези, които са приели наличието на сегашната държавна финансова грешка като една вечна даденост. Например наименованието "Ресурс М" е световна новост, но тя може да се разбере от всеки, който пожелае.
В сайта ми има конкретни въпроси с отговори и те могат да Ви бъдат полезни.

***

Теоретично подготвени и с опит икономисти не знаят или не желаят да признаят наличието на държавната финансова грешка, която прави участниците в икономическия живот жертви, в т.ч. и банките и членовете на правителството.
Не съществува вина, че тези които са учили сегашните експерти по икономика не са знаели и не са разкрили наличието на тази държавна грешка. Това е процес на обществено развитие на човешката цивилизация.
В интерест на истината, през 2011 г. знанията за тази държавна грешка са факт и тя вече е разкрита. Навярно имам слабост, че не мога по най-разбираем начин да поднеса истината за грешката и нейните последици. Аз не съм ограничил информация, до която съм достигнал за всеки, който желае да прецени реално действителността.
Днес за всеки има две възможности – (1) да не се съобразява с наличието на тази държавна финансова грешка – водещо до непълноценни изводи и провал (в т. ч. и за поредното правителство) или (2) със знанията за тази грешка да търси пътя за нейно отстраняване и осигуряване на реална възможност  за успешно обществено развитие.


***

за Ваши изводи, макар, че е крайно ограничено - Вие се обосновавате на база печалба в банковия сектор в България. Добре, да продължим Вашата логика. За да анализирате пълноценно докрай този показател, моля представете колко е печалбата на небанковия сектор в България?
Да съжаление мнозина преценят нещата само по първично видими признаци и това води до ненужни грешки. Такава грешка е и определяне на банките като фактор, който пречи на бизнеса в България. Тук не разглеждаме криминални прояви на банкери, които прояви следва да се преценят според действащите юридически закони.
В действителност банките са част от икономическия живот в страната и имат свои проблеми и успехи.
Проблемът на страната е, че живеем в условия на световна държавна финансова грешка, която пречи на полезното обществено развитие, както в Р. България, така и във всяка държава по света. Ние всички сме жертви на това грешно управление, в т.ч. и банките и самото правителство.
По една или друга причина, участници в икономическия живот не знаят за наличието на тази грешка и търсят причината за своите проблеми при други участници в икономическия живот, в т. ч. в банките.
Това е обстоятелство, което определя, че всеки протест срещу банки заради последици от наличие на държавна финансова грешка е предварително обречен на неуспех.
Аз желая истината.
***

Вие сте права, че грешката не е оправдана, защото това е дългогодишна държавна управленска непълноценност, която пречи както за полезно обществено развитие, така и на всеки един от нас.
Изненадващо или не, но и днес финансистите по света се ръководят от това, което през 1716 г. е направил Джон Лоу, т. е. финансистите, каквито и научни титли да имат сега работят на база нивото на Джон Лоу от 1716 г..
За „определяне посоката на развитие на икономиката и пазара, за да тръгнем напред” е полезно да се знае истината. Убеден съм, че участниците в нашата дискусия са с необходими познания и опит и за тях истината ще е полезна – това е предпоставката да се опитвам да представя реално действителността.
Това, че не могат напълно да ме разберат е въпрос на естествено развитие на нещата. Все пак този който сега ме чете, предварително много години бе подложен на информационно въздействие, че прилаганото грешно държавно финансово управление е вечна даденост.
В изпълнение на Вашия съвет – ще го кажа най-просто: при условия на наличната държавна финансова грешка протестиране срещу банки не е полезен прийом, защото:
1)      се прикрива и запазва сегашната причина за криза – държавната финансова грешка;
2)      банките не са причинителят и нямат вина за кризата;
3)      протестът одобрява причината за кризата и е срещу последица от нея и при тази обстановка не е възможно да се постигне полезен резултат.