понеделник, 29 август 2011 г.

Детска болест на пазарна икономика


Ситуацията "Светът е в нова опасна фаза на икономиката" е заради конкретна държавна финансова грешка.

Същата тази ситуация е с качества на "детска болест на пазарна икономика" и успешно може да бъде преодоляна чрез адекватно на качества на "Незлатни пари" подобрено с "Модел Ресурси М" държавно финансово управление.

Коя ли е причината някой да не вижда тази държавна управленска непълноценност, заради която се развива стопанска криза?

Анализи доказват, че до 24 часа време, след прекратяване на разкритата катастрофална държавна финансова грешка на съответно правителство – неговите проблеми през 2011 г. по обслужване на държавен дълг ще са овладени и кризата успешно преодоляна.

Иван Митев - икономист

четвъртък, 25 август 2011 г.

Полезни знания


Полезно е да знаем, че кризисните процеси при съответни държавни дългове са резултат от конкретна държавна финансова грешка - ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”.

До 24 часа време, след прекратяване на тази катастрофална държавна финансова грешка – сегашните проблеми по обслужване на съответен държавен дълг ще са овладени.

Увеличението на златните запаси при съответна Централна банка (ЦБ) е подход с противоречив ефект, защото подсигурява съпътстващо глобално инфлационно развитие.

ЦБ нямат пълноценна възможност да помогнат съответни държавни власти за спасение от стопанска криза, защото същата е резултат от представената държавна финансова грешка, в условията на която самите ЦБ (например ФЕД в САЩ, ЕЦБ в Европа) са обречени жертви.

Възможният подход за сполучливо премахване на стопанска криза през 2011 г. е известен - прилагане (спрямо време със "Златни пари") на усъвършенствано с "Модел Ресурси М" държавно финансово управление.

Изследванията доказват наличност на „Обективен финансов закон за противодействие срещу стопанска криза”: При ползване на „Незлатни пари” в съответна страна, успешното противодействие срещу стопанска криза е възможно само при подобрено с „Модел Ресурси М” нейно държавно финансово управление.


Иван Митев – икономист

петък, 19 август 2011 г.

Световна жизнена необходимост


За да се намери верния изход от сегашна международна стопанска ситуация - световната потребност е осъзнаване на верен отговор на въпроса "Какво следва да е съответно държавно финансово управление, според ползвани "Златни" или "Незлатни пари"?

За да не се развиват през 2011 г. диспропорции и стопанска криза, качествената разлика на „Незлатни” спрямо „Златни пари” изисква при употреба на "Незлатни пари" да се ползва (спрямо времето със "Златни пари") подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

При сегашната държавна финансова грешка (ползване на „Незлатни пари”, при запазен несъвместим с техни качества начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари”) не се прави тази жизнено необходима разлика при съответно държавно финансово управление, според ползвани "Златни" или "Незлатни пари" и заради това се развиват диспропорции и стопанска криза.

За съжаление, за някой правенето на разлика при съответно държавно финансово управление, според качества на ползвани "Незлатни" спрямо "Златни пари" е "ненормално икономическо мислене".

Необяснимо защо, за него е "нормално при държавно финансово поведение", независимо от ползване на "Незлатни" вместо "Златни пари" да се запазва старото от времето на "Златни пари" държавно финансово управление, което поведение може да се определи като "Грешка на Джон Лоу", която е особено важна причина за стопанска криза.

Иван Митев - икономист

Паниката по борсите е последица


Паниката по борсите е последица от катастрофална държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” (Ползване на "Незлатни пари" при запазен непригоден за техни качества начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари").

Представената световна държавна управленска непълноценност скоро бе разкрита, може успешно да се прекрати и кризата да бъде преодоляна.

Стопанската криза през 2011 г. е проява на "детска болест на пазарна икономика".

Възможното „излекуване” е чрез подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

сряда, 17 август 2011 г.

За срещата г-жа Меркел и г-н Саркози

Свидетели сме на нова среща между г-жа Меркел и г-н Саркози.

Слабост при г-жа Меркел и г-н Саркози е, че се опитват на прикрият неизбежни последици от стопанска криза, вместо да премахнат нейна особено важна причина.

С въвеждане на нови данъци или създаване на нормативни фискални бордове не може да се получат желани резултати, защото кризата е резултат от конкретна управленска непълноценност.

Днес обективната необходимост е премахване на сегашната държавна финансова грешка, заради която се развива стопанска криза.

В действителност г-жа Меркел и г-н Саркози могат само до 24 часа време да овладеят стопанската криза, чрез прилагане на подобрено държавно финансово управление.

събота, 13 август 2011 г.

Непълноценни решения в Италия


Приетите на 12 август 2011 г. от правителството на Италия „Мерки за противидействие на стопанска криза” са непълноценни, защото запазват наличие на особено важната причина за развитие на стопанска криза - конкретна държавна финансова грешка.

Същите само временно отлагат ескалация на криза, но за сметка на увеличени бъдещи щети за участници в стопански живот.

За да не повтаряме налична публикация - за същността на "Държавната финансова "Грешка на Джон Лоу" може да се прочете на http://ivanmitevbg.blogspot.com/2011/08/blog-post_7450.html

петък, 12 август 2011 г.

Дълговата криза е успешно преодолима


През 2011 г. „дългът и дефицитът" в съответен държавен бюджет (в т. ч. и във всяка европейска страна) са последица (резултат) от конкретна държавна финансова грешка, т. е. ако грешката я няма – ще липсват и „дългът и дефицитът”.

Този държавен управленски недъг е реален и неговото влияние не зависи от това дали се знае за него и/или не се зачита негова наличност.

Европейската дългова криза е проява на „детска болест на пазарна икономика” и лесно може да се отстрани чрез ликвидиране на причина, т. е. за да се премахне сегашно ниво на „дълг и дефицит" в съответна страна е необходимо прекратяване на негова причина, т. е. премахване на разкритата държавна финансова грешка.

Досега - заради наличие на своя финансова грешка – правителството е с ненужно завишени разходи и ограничени приходи, което подсигурява дефицита и води до неизбежна стопанска криза.

След прекратяване на вече разкрита държавна финансова грешка (което е възможно чрез подобрение с „Модел Ресурси М” на съответно държавно финансово управление) – правителството е с намалени ненужни разходи и с налични пазарни приходи за финансиране на свои дейности за закрила на потребителни качества на пари.

Във всяка европейска страна, при запазване в достатъчно време на представената никому ненужна държавна управленска непълноценност – ползване на „Незлатни пари” при запазен начин на държавно финансово управление от време със „Златни пари” (която съществува поради досегашна неразвитост на научни знания) ескалацията на стопанската криза е неотстранима, което е доказано в практика.

През 2011 г. тайната за разрастване на сегашната стопанска криза е разкрита и до 24 часа време - след подобрение с "Модел Ресурси М" на съответно държавно финансово управление - трудностите за обслужване на дълга в съответната страна ще се овладеят за полезно разрешение.


Иван Митев – икономист