вторник, 31 май 2011 г.

"Лев" и "евро"


Днес „левът” не застрашава „еврото”.
„Еврото” е в „Капана на парите” и обезценя свои потребителни качества, поради наличие на грешно европейско финансово управление.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


При продължаване на сегашната държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” в европейското управление – кризата в Европа ще се развива с непредвидими последици и с болезнени щети за хората.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


При премахване на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу” – ще се прекрати криза.

понеделник, 30 май 2011 г.

За ситуация в Р. Гърция
За да се разбере ситуацията в Р. Гърция е полезно да се знае, че гръцката държава е в „Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Причина за съществуване на тази клопка е наличие на „Грешка на Джон Лоу” в съответно държавно финансово управление.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.Много специалисти вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешката на Джон Лоу” и попадат в „Капана на парите”.

Сега мутацията на „Капана на парите” в Р. Гърция е в степен „Криза”.
Истина е, че кризата е жестока във всички държави.
Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.
При запазване на представената световна управленска грешка - за Р. Гърция последиците са следващо развитие на криза.

Жителите на Р. Гърция, поради незнание за съществуване на жестокия „Капан на парите” не изразяват отношение за негова наличност. На практика те протестират срещу последици, за да намалят душевната си болка от криза.

За неутрализиране на „Капана на парите”, в Р. Гърция е потребно подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.


Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.


До 24 часа след употреба на усъвършенствувано с Модел Ресурси М  държавно финансово управление на Р. Гърция ще се постигне потенциално намаление на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни бюджетни приходи за гръцкото правителство и ще започне успешно излизане от криза.


Иван Митев - икономист

Какво да се прави?Въпросът „Какво да се прави?” е винаги актуален.
Какво виждаме през днешния ден?
Налична е криза и се провеждат протести срещу последици, но се пренебрегва особено важната причина за тази криза?
Досегашният подход да се извърши промяна към по-добре е обречен на сигурен провал.
Особено важната причина за кризата в Р. България и в другите европейски страни е продължение на конкретна държавна финансова грешка.

Истина е, че кризата е жестока във всички държави.
Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Р. България.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.
Проблемът с държавни дългове и други икономически и социални проблеми е огромен, защото се поражда от наличие на известна световна държавна финансова грешка, поради която се развиват диспропорции и се достига до криза.

Няма основание да се отрича (според правни закони) за възможна отговорност за определен човек при конкретна ситуация, но това днес не е определящо.

По-полезно е при протестиране срещу недостатъци в обществено развитие, първичното възмущение да не е срещу даден човек, а срещу съществуване на „Капана на парите”, в който живеем.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Неговото наличие е неделимо от допусната през 1716 г. и продължаваща през 2011 г. катастрофална световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


През 2011 г. правителството на Р. България управлява при запазена "Грешка на Джон Лоу".
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.
Разбираемо е, че проблемите на българското стопанство са пряко зависими от запазената „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната от експерти на държавно управление.

Животът доказва, при продължаване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.
Най-напред е необходимо осъзнаване на продължаващата „Грешка на Джон Лоу” и гибелната същност на „Капана на парите”, в който живеем.
Аз публикувам всичко налично и всеки, който желае получава мои мнения по зададени въпроси.
Проблемите на българското стопанство са пряко зависими от 295 години запазена световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната от ръководители на Европейския съюз.
Разбирането на новите научни резултати следва да се извърши от компетентни експерти на правителството, които след като знаят за реалността в живота имат необходимите сили за извършат полезна промяна. Проблемът е, че сега те не знаят за наличие на „Грешка на Джон Лоу”.
Ползотворността на необходимата промяна е лесно доказуема, защото при прекратяване на „Грешка на Джон Лоу” ще се спре развитие на криза.

Истината е – днес ние, заедно с българското правителство сме жертви в „Капана на парите”. За съжаление при тези условия – българското правителство колкото повече работи (например колкото повече магистрали направи), толкова по-лоши резултати ще получи,  защото при наличие на „Грешката на Джон Лоу” се развиват диспропорции и криза.
Днес тази истина не е популярна и жертвите в „Капана на парите”, вместо да неутрализират влиянието на „Грешката на Джон Лоу”, се преследват една друга.
Тази борба „жертви срещу жертви” не може да доведе до успех, защото „Капана на парите” се  запазва и се понасят нови щети.
Необходимо е днес да се разбере за наличие на държавния финансов недостатък, заради който сме в криза.
Полезно е управляващите държавните финанси да предприемат мерки за неутрализиране „Капана на парите, чрез прилагане на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

Разбираеми са трудностите за действащи специалисти в правителство да разберат, че техни икономически кумири, на които безрезервно вярват (например Кейнс, Милтън Фридман, МВФ, Световна банка и т. н.) са работили и работят без да забележат наличие и катастрофално влияние на „Грешка на Джон Лоу” и възможността за нейно неутрализиране.
Истината е, че наличие на конкретен грешен начин на държавно финансово управление е особено важна причина за криза.
Днес най-важното е да се приложи съответстващо на качества на ползвани „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.
Усъвършенстването може да стане чрез прилагане на „Модел Ресурси М”.
„Моделът Ресурси М” не е застинала догма, а образец за подобрение на държавно финансово управление.
Реализацията на същия ще става по един начин в Р. България, по друг в САЩ, по трети в Китай и т. н., в зависимост от особености на съответно стопанство.

Независимо от конкретика при прилагане, употребата на „Модел Месурси М” води до намаление на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи, с които се финансират незаменими обществени ангажименти.

Иван Митев – икономист


неделя, 29 май 2011 г.

Контрареволюция


В публикация "Революция в Юта" е представено:

"Юта стана първият щат на САЩ, който през месец март прокара закон, с който призна златните и сребърни монети, сечени от федералното правителство за законно платежно средство. Повече от дузина други щати обмислят подобни мерки, като се очаква те да последват примера на Юта. ..."Мнение на Иван Митев:

По-точно е да се определи събитието в щата Юта (САЩ) като "Контрареволюция".
Същото не е прогресивен държавен управленски подход, защото употребата на „Златни" е регресивно спрямо "Незлатни пари".

Ползването на „Незлатни” вместо „Златни пари” е обективен процес на полезно обществено развитие.
„Революция” е имало през 1716 г., когато по инициатива на Джон Лоу за първи пъв в света са внедрени „Незлатни” вместо „Златни пари”.

Фактите доказват, че при тази първа замяна на парите е направена държавна финансова грешка за недовършено преобразуване, която още е запазена.
При примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти влизат в "Капана на парите”.


"Капан на парите” означава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Тъй като тази практика е въведена по инициатива на Джон Лоу, неточността е означена като „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоу” означава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Има специалисти, които защитават наличие на „златен стандарт” при пари, т. е. ползване на „Златни пари”.
Мотивите – навярно не малък дял за тях е сегашната кризисна действителност с „Незлатни пари”, поради запазване на особено важната причина за нейно развитие - продължаване на конкретна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

Доказателство: Ако се премахне „Грешката на Джон Лоу” в държавно финансово управление – ще се прекрати криза.

Предварително се знае какво ще стане, ако някой отново приложи „Златни пари”, защото - при пазарна икономика - няма да е далеч деня, когато тези „Златни пари” ще бъдат изкупени с намиращи се на пазара „Незлатни пари” и (на практика) бързо ще прекратят своето съществуване.

Защо е необходимо наново ползване на „Златни", при доказаност в практиката, че „Незлатните пари” са по-полезни?

За пълноценно държавно финансово управление при условия на „Незлатни пари” е нужен полезен пазарен подход с „Модел Ресурси М”, с който няма да е налична особено важната причина за криза и (спрямо сегашното състояние) правителствата ще са с намалени ненужни държавни разходи и с наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи, с които да финансират свои незаменими обществени ангажименти.

Иван Митев – икономист

Протести срещу последици
Защо при развитие на криза в съответна държава се протестира срещу последици, но се пренебрегва особено важната причина за тази криза?
Досегашният подход е обречен на сигурен провал.
Особено важната причина за кризата в Р. България и в другите европейски страни е продължение на конкретна държавна финансова грешка.
Истина е, че кризата е жестока във всички държави.
Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Р. България.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.
Проблемът с държавни дългове и други икономически и социални проблеми е огромен, защото се поражда от наличие на известна световна държавна финансова грешка, поради която се развиват диспропорции и се достига до криза.

Няма основание да се отрича (според правни закони) за възможна отговорност за определен човек при конкретна ситуация, но това днес не е определящо.

По-полезно е при протестиране срещу недостатъци в обществено развитие, първичното възмущение да не е срещу даден човек, а срещу съществуване на „Капана на парите”, в който живеем.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Неговото наличие е неделимо от допусната през 1716 г. и продължаваща през 2011 г. катастрофална световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


През 2011 г. правителството на Р. България още управлява при запазена "Грешка на Джон Лоу".
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.
Разбираемо е, че проблемите на българското стопанство са пряко зависими от запазената „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната от ръководители на Европейския съюз.
Животът доказва, при продължаване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Необходимо е днес да се разбере за наличие на държавния финансов недостатък и е най-полезно управляващите да предприемат мерки за неутрализиране „Капана на парите, чрез прилагане на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с "Модел Ресурси М" държавно финансово управление.

Иван Митев – икономист

За кризата в САЩ


Днес САЩ е в криза, поради наличие на конкретна причина.
Ситуацията е подобна, както през предходни години, но на по-високо ниво.
В САЩ досега отлагаха стихийно развитие на криза чрез увеличение на държавни дългове. Навярно и сега ще имат възможност да продължат временно тази гибелна практика, което ще им донесе нови бъдещи щети.

За успешно спасение от криза е обходимо да се премахне нейната особено важна причина - продължаване на „Грешката на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Истината е, че правителството на САЩ не ползва знания, които да показват знания за съществуване на „Грешка на Джон Лоу” и за нейно особено важно влияние за наличие на криза.
Това незнание създаде сегашните критични проблеми.

Всички в САЩ са жертви, които живеят в „Капана на парите”, разликата е, че някои от тях ще загубят „по-малко”, други „повече”, ако се запази тази гибелна клопка.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


В САЩ, сред жертвите е и Федералния резерв  и сега (поради продължаване на „Грешката на Джон Лоу”) специалистите от тази банка нямат полезен ход.

Например:

(1) при задържане на ниска основна лихва – забавят развитие на криза, но увеличават търсенето на пари, което съдейства за развитие на диспропорции.

(2) При увеличение на основна лихва ще ограничат търсене на пари, но ще ускорят развитие на дългова криза с опасност за последващ (заради големи дългове) банкрут за правителство.


Днес, при наличие в САЩ на  държавната финансова „Грешка на Джон Лоу” - работата на ФЕД е „мисия невъзможна”, тъй като няма възможност за полезно монетарно решение за успешно преодоляване на криза.

Иван Митев - икономист

За обвинения
Защо за развитие на кризата в Р. България се обвиняват хора, които не са отговорни и са реални нейни жертви?

Особено важната причина за кризата в Р. България е продължение на „Грешка на Джон Лоу”.


Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


Истина е, че кризата е жестока във всички държави. Разликата е, че някои жертви губят „по-малко”, други „повече”.
В много страни стопанската ситуация е по-сложна, спрямо тази в Р. България.
Р. Гърция е актуална днес, поради настъпили срокове за падежи.

Проблемът с държавни дългове и други икономически и социални проблеми е огромен, защото се поражда от наличие на представена световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”, поради която се развиват диспропорции и се достига до криза.

Днес обикновени жители, банкови и политически лидери в съответни държави са неделими жертви в „Капана на парите”.


"Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


Със същата съдба на жертви от кризата са и участниците в т. н. „Кръгла маса” в периода 3 януари – 15 май 1990 г. в Р. България. При условие на продължаване в българското финансово управление на „Грешка на Джон Лоу” – наличието на криза в Р. България не зависи от лични качества на хора.

За ефективно обществено развитие не е полезно, пренебрегвайки правов ред, жертви да се обвиняват и противопоставят един срещу друг, а е потребно да намерят сили да неутрализират „Капана на парите”, в който живеят.

Пътят за успешно преустройство е разбиране гибелната роля на катастрофалния характер на сегашния начин на държавно финансово управление и негово по-скорошно подобрение.

Иван Митев - икономист