неделя, 1 май 2011 г.

За обезпечение на ...


Темата за „обезпечение на Незлатни пари” е изключително интересна.
„Обезпечението” е по различнен начин в отделните държави и конкретна дискусия следва да бъде за съответна държава. Същото има своите икономически, социални, политически, правни и други аспекти.
Кое е най-важното при „Обезпечение на Незлатни пари”?


Истината е следната:
1) Незлатните пари са реалност;
2) Закрилата и разрастването на техни потребителни свойства стимулира пазара;
3) отговорността за най-важните им качества:
3.1) не е на разпоредители или на притежатели на суми;
3.2) неотменимо се носи от компетентните държавни управници.

Днес най-важно е да се процени по какъв начин компетентните държавни органи осъществяват своето обществено задължение за закрила на потребителни качества на Незлатни пари.
Изводите от моите анализи е, че (до 2011 г.) при условия на запазване на „Грешката на Джон Лоу”  тази дейност е несъвместима с качествата на ползвани „Незлатни пари” и това води съответното стопанство до икономически и социални диспропорции и криза.
За да е налично успешно обезпечение на Назлатни пари е необходимо да се прилага усъвършенствано (спрямо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление. 

***

Парите могат да се определят като „Златни” или „Незлатни пари”.
Изразяването на „Незлатни пари” съответства на правно регламентиране в конкретна държава, в т. ч. е възможно да е и в електронен вид, но това се решава от компетентни власти.
Съществуват много причини за хиперинфлация.
Моите изследвания доказват, че до 2011 г. особено важната причина за хиперинфлация е запазване на „Грешката на Джон Лоу”, т. е. развива се хиперинфлация поради грешно държавно финансово управление. 
„Особено важна причина” означава, че каквото и да се прави, при нейно наличие не може да се преодолее процеса на хиперинфлация.

Да, налично е грешно държавно финансово управление, защото е възможно да се прилага (спрямо времето със „Златни пари”, съответстващо на качества на „Незлатни пари") усъвършенствано държавно финансово управление.

***

Да, за първи път в света през 1716 г. по предложение на Джон Лоу държавните власти на Франция пускат в обръщение „Незлатни пари”.
Това първо световно ползване на „Незлатни пари” е извършено по непълноценен прийом, защото е запазен стария (от времето на „Златни пари”) начин на държавно финансово управление, който не съответства на качества на новите „Незлатни пари” и това обстоятелство води до икономически и социални диспропорции и криза.
Все още, поради едни или други причини, тази никому ненужна световна държавна финансова грешка е запазена до 2011 г. и подсигурява криза в съответното стопанство.
Жертви на държавната финансова грешка са всички участници в стопанските процеси, в т. ч. банки и правителства.
Парите в живота са обективна необходимост, която се подсигурява от пазарно стопанство.
При премахване на грешката на Джон Лоу се създават много по-големи възможности за полезна закрила потребителни качества на пари.
Най-важното в днешно време,  (при условия на „Незлатни пари”) е предприемане на конкретни мерки за ползване на усъвършенствано (спрямо времето със „Златни пари”) държавно финансово управление. 

***
"Незлатните" са по-полезни от "Златни пари".
Ползването на „Незлатни” вместо „Златни пари” е обективен процес на полезно обществено развитие.

До 2011 г., при ползване на „Незлатни пари” има грешка в държавното финансово управление, защото вместо досегашния (както по време със „Златни пари) начин на държавно финансово управление е възможно прилагане на съвместим с качества на „Незлатни пари” по-полезен усъвършенстван модел на държавно финансово управление, който води до намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар