вторник, 3 май 2011 г.

За недоволството

Днес за мотив за недоволство към държавата е представено това, което се вижда на повърхността.
В действителност на държавната власт трябва да се помогне, защото тя също е жертва на собственото си сегашно непълноценно държавно финансово управление.

От икономическа гледна точка, държавата е жертва, наравно с останалите участници и икономическия живот. На държавата следва да й се помогне за да има успешно обществено развитие.
Паради тези обстоятелства, сегашните призиви за недоволство срещу правителството не са полезни за бъдещо полезно обществено развитие, защото какъвто и вид да имат протестите, то резултат е предварително известен – нeнужна загуба на обществена енергия, защото реално едни жертви протестират срещу други жертви от конкретна причина.
Проблемът е, че едва скоро бе открита държавната финансова грешка от която се развива криза и носи щети за хората.
При наличието на тази грешка работещите в Министерство на финансите нямат полезен ход, защото колкото повече работят - толкова по-лоши управленски резултати ще получат.  
Особено важната причина за криза води до държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
Налична е многогодишна държавна финансова грешка, поради която се развиват икономически и социални диспропорции и криза.

Ако се премахне сегашната катастрофална грешка в държавното финансово управление на държавите:
1) ще се реализира световен икономически ефект за над 10 000 000 000 евро на денонощие;
2) ще са налични пазарно обосновани допълнителни бюджетни приходи;
3) ще се премахне особено важната причина за криза.


***
Причините за недоволството не са само икономически, но каквито и да са източниците им, то те днес са определени от наличието на конкретна държавна финансова грешка.
Тъй като тази катастрофална за икономиката грешка бе открита наскоро и реално работещите в правителството не знаят за нейно наличие, то на държавата трябва да се помогне да си разбере собствената финансова грешка, защото проблемът е, че днес държавата (заради тази своя финансова грешка) сама пречи на себе си и на обществото.
Дори и при бюджетен излишък държавното управление се проваля, защото работи при условия на никому ненужна държавна финансова грешка, поради която правителствата са с държавен бюджет с налични никому ненужни завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.
На практика, при запазване на Грешката на Джон Лоу – държавата колкото повече работи – толкова по-лоши резултати се получават.
След прекратяване на държавната финансова грешка (чрез ползване на „Моделът Ресурси М“) стопанските процесите ще се развиват към подобрение, което е съпроводено с намаление на сегашни никому ненужни държавни разходи и ще осигури за правителството конкретни пазарни приходи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар