четвъртък, 31 март 2011 г.

Отговори

Отговори на въпроси при дискусии във Facebook: 


Проблемът при сегашните протести е, че протестиращите (поради незнание) одобряват главната причина [Същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление. Това неразвито държавно управленско поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.] за проблемите си, а са притив управляващи, т. е. които и да са управляващи - ако не се премахне сегашната главна причина, то проблемите ще си останат.

 ***

Опитвам се по най-разбираем начин да представя истината. Опитът показва, че всеки който желае да разбере нейната същност успява.
Моето представяне трябва да разобличи една почти 300 годишна световна държавна финансова грешка и това е съпътствано с трудности, защото този който чете тези новости е обременен с непълноценни знания, на които са го учили в училище и/или в университета.
Публикуваното не е художествена измислица, а реални научни факти, т. е. тяхната същност не може да се скрие, а само да се отложи във времето тяхното разбиране.
Да, преди години, когато ме учиха в университета ми преподаваха, че за държавното управление и съответно за полезното икономическо развитие няма значение дали се ползват „Златни” или „Незлатни пари”. 


През 2011 г. в университетите продължава да се преподава тази грешка и правителствата продължават да я прилагат  и това да води до раждане и развитие на диспропорции и криза.
Днес  това е практика и на българското правителство и при нейно продължаване, същото е обречено на управленски провал.
Приравняването на „Незлатни” със „Златни пари” е непълноценна (и изключително вредна) теория и практика и при условия на „Незлатни пари”, за да имаме полезно стопанско развитие е необходимо да се ползва (спрямо времето със „Златни” пари) подобрен начин на държавно финансово управление.
При сегашната практика ние сме в ситуация, при която (поради продължаване на представената държавна финансова грешка) правителството колкото повече работи, толкова по-лоши икономически резултати ще получи.
Признавам, че професорите в университета ме учиха по начин по който не се разбираше тази държавна финансова грешка, но днес казвам – тази държавна финансова грешка е разкрита и за пълноценно стопанско развитие е полезно да бъде прекратена.***


Живеем в етап на развитие на човешката цивилизация, при който (след откриване на държавната финансова грешка от 1716 г.) ще настъпи и нейно прекратяване.
Никому ненужното запазване на държавната финансова грешка води към развитие на диспропорции и циклична криза.

***
Откриването на държавната финансова грешка (от 1716 г.) и нейното прекратяване е неделима част от световното развитие. Възможно е това първо да стане в Р. България или в друга държава. Това е нормален процес в развитието, подобно на откриване и използване на "Законът на Архимед" или "Теоремата на Питагор".
***
Сегашната държавна финансова грешка е налична и тя пречи на всички, в т. ч. и на правителството. При нейно наличие, каквото и да се прави (и който и да е на власт) се достига до криза, която не зависи от "Краденото", тъй като то е криминален процес, с оценка според съответни правни норми.

***

Проблемът по който започна дискусията е за протестите (които са както в слабо развити държави, така и при високоразвити) и моето мнение е, че не трябва да се протестира за последици (инфлация, безработица, несигурност и друго), а за тяхната причина, която е сегашната катастрофална държавна финансова грешка.

***
Не е възможно при описване на доскоро непознати икономически зависимости пълноценно да се ползват досега познати за широката публика икономически категории.
Разбирам, че това създава трудности за бързо разбиране на изненад...ваща за мнозина истина, но това съпътства всяка научна новост.
Необходими са и се ползват нови категории (Например „Ресурс М”).
При конкретен Ваш въпрос - давам и съобразен с въпроса отговор.
Как по-разбираемо да представя, че през 1716 г. е направена държавна финансова грешка и тази грешка досега продължава и това е особено важна причина за криза и щети за хората?

***

Управляващите и техните избиратели не са виновни, че доскоро не се знаеше за наличие на тази световна държавна финансова грешка, поради която се достига до криза.
Разбарането за грешката е световна новост. Аз правя това, което съответства на моите възможности - представям наличието на тази катастрофална държавна грешка и съм готов да подпомогна всеки, който желае да я разбере.
Разбирането на грешката е изключително специфичен процес при който следва да се признае за съответна досегашна слабост. (Пример: при представяне на новите знания пред един от най-известните учени-икономисти в БАН, той след като разбра същността на новите знания и тяхната правото бе напълно шокиран, защото бе ясно, че всичките му трудове, които е написал нямат пълноценна научна стойност.)
Да, сега мнозина не желаят новите знания, защото те разкриват тяхна сегашна слабост (не правят разлика при държавно управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.
Реалността е следната: Разкриването на сегашната държавна финансова грешка не е художествена измислица, а е научен факт, който за достатъчно време ще се разбере от все повече хора.
В началото на м. април 2011 г. разбирането на тази държавна финансова грешка е в теоретичен обхват, но е необходимо само достатъчно време за начало на нейно реално премахване.

***

За съжаление тази държавна финансова грешка е налична и ако пишем истината не можем да я пренебрегнем.
Нима е по-добре да живеем при условия на досегашни незнания?

***
Ако Вие знаете за държавната финансова грешка, то ще знаете истината защо обществото е в криза и вярно ще разбирате поведението на управляващите.
Жалко е, че все още самите управляващи не знаят за тази катастрофална държавна финансова грешка, защото тя пречи и на тях и ги развива в жертви на собственото им непълноценно поведение.

вторник, 15 март 2011 г.

За Европейската комисия

Илиана Иванова: "България изрази ясна позиция за приоритетите на ЕС в контекста на финансовата и икономическата криза".

Мнение на Иван Митев:

ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

В българското финансово управление основно слушат съвети от Европейската комисия (ЕК) и това е повод за преценка на ролята на специалистите от ЕК за състоянието и на българската икономика.
Възниква въпросът – кой е виновен, ако представители на ЕК дават грешни финансови съвети?
Определена отговорност имат и приели и изпълняващи непълноценни съвети, т. е. съответните компетентни органи, но преценка следва да има и за тези, който дават непълноценни финансови съвети – в случая представители на ЕК.
За подобряване на сегашната икономическа обстановка във всяка държава от
Европейския съюз (ЕС) е жизнено необходимо да се премахне основния недостатък във финансовото управление в държавите в ЕС, което е налично поради продължение на наследена (от 1716 г.) непълноценна финансова практика от водеща европейска държава.
Същността на този недъг е, че с одобрение на ръководството на ЕС в държавите се ползва непълноценна платформа на държавно финансово управление, при която ненужно е обезценена пазарната роля на компетентни държавни органи. Конкретността на грешката, която се допуска е никому ненужно запазена практика от времето на „Златните пари” и несъобразяване с качества на ползвани „Незлатни пари”.
Ръководството на ЕК одобрява изключително грешен подход – компетентните държавни органи да извършват разходи за защита на съответната финансова система без да изискват и получават от конкретни потребители пазарно заплащане.
Именно прилагането на това вредно за всеки пазарен субект пазарно самоотрицание е основна причина държавните управления на страните от Европа да имат завишени ежедневни разходи и да са лишени от полагащи се парични приходи. Това създава стопански диспропорции, саморазвиват се стихийни регресивни икономически процеси и криза. Последиците от катастрофалното държавно финансово управление изпитват върху себе си всички европейски страни, като това е по-пълно изявено при Р. Гърция, Кралство Испания и др. Поради влиянието на непълноценното държавно финансово управление, при съответните стопанства са налични стихийни процеси на стопански упадък.
Подобни регресивни стопански процеси има и в Р. България. Ако компетентните български държавни органи продължават досегашната препоръчана и одобрявана от представители на ЕК грешна и самоубийствена практика на държавно пазарно самоотрицание, то българската икономика се самообрича на уголемяваща се финансова обезценка.
Представям открито този важен обществен проблем, защото управленската финансова грешка е открита и е възможно начало за нейно премахване.
Заради грешно управленско финансово поведение, ежедневните реални парични загуби за европейските държави са за милиарди евра, но все още компетентните органи не намират сили за корегиране на допускана слабост.
Проблемът е световен от 1716 г., но през 2011 г. е възможно успешно решение.
За преодоляване на тази никому ненужна финансова грешка в европейското управление и реално преодоляване на кризата е необходим конкретен пазарен подход за защита на обществени интереси. Началото на успешно усъвършенстване може да се осъществи от конкретни действия на български държавни органи, които ще са полезни за спасение на ЕС.
За съжаление представителите на ЕК трудно могат да бъдат убедени, ако те самите не желаят да разберат, че сега прилагат начин на катастрофално държавно финансово управление.
Всеки изгубен ден за коригиране на допускани неточности е изгубен навеки и това носи нови преки и/или косвени щети за всеки български гражданин.

сряда, 2 март 2011 г.

За дефицита

DarikFinance.bg: "Бюджетът стартира 2011 с дефицит от половин милиард." Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за месец януари е отрицателно в размер на 477,3 млн. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 394,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 82,6 млн. лева, съобщи Министерството на финансите.

За сравнение бюджетното салдо за януари 2010 г. бе отрицателно в размер на 499,1 млн. лева.


Мнение на Иван Митев: 
Заради налична държавна финансова грешка, изразяваща се в никому ненужно продължаване (от 1716 г.) на неправилност на Джон Лоу [същността е - не се отчита разлика между качества на "Незлатни" спрямо "Златни пари" и при условия на "Незлатни" се ползва стария (от времето със "Златни пари") начин на държавно финансово управление.] държавните власти са със завишени разходи и ограничени приходи. При тези гибелни за българското стопанство условия се развива и държавен бюджетен дефицит и съответни лоши последици. Това неразвито държавно управленско финансово поведение подсигурява създаване и развитие на икономически, социални и други диспропорции и криза.
Представената слабост може успешно да се отстрани чрез усъвършенстване на държавното финансово управление с прилагане на знания за Ресурс М.

вторник, 1 март 2011 г.

Прогнози

1: В статията "Къде ще е следващият бунт?" (в DarikFinance.bg) е отразено, че "Международният валутен фонд в доклада си за Египет от април 2010 г. хвалеше страната за „устойчивите и широкообхватни реформи след 2004 г.“ - които според МВФ са направили икономиката по-стабилна и устойчива на външни шокове".
Причината за допуснатата неточност от специалисти от МВФ е, че те все още не отчитат същността на генералната причина за криза, т. е. не оценят влиянието на грешката в държавното финансово управление.

2: В официално представената на 6 декември 2010 г. в Национален пресклуб БТА-София творба "ПАРИТЕ не са ЗЛАТО", книга първа "ЗАКОНЪТ" е записано на страница 85: "След 2010 г., уголемяването на локални и глобални диспропорции е възлов въпрос в ... Арабска р. Египет... Безпределната субсидия е Генерална причина за криза и напрежение за социална и политическа дестабилизация".
Прогнозата е потвърдена, защото грешното държавно финансово управление на Арабска р. Египет е особено важна причина за случилото се в тази държава.