събота, 16 юли 2011 г.

Необходимо е изследване, спрямо източници на финансиране

В Интернет е налична публикация на статия в "Икономически алтернативи", брой 1, 2010 "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението” в страните от ЕС след 2000 г." с автори г-н Атанас Хубенов и гл.ас. г-н д-р Венелин Бошнаков.
Същите заслужават поздравления за своя труд.
За съжаление резултатите от това изследване не могат да имат пълноценна обществена приложимост, защото не отразяват източник на средства за извършване на съответни публични разходи по функции.
Съответните функции на публичните разходи са представени в т. 5.1 в статията:
01 „Общи публични услуги”;
02 „Отбрана”;
03 „Вътрешен ред и сигурност”;
04 „Икономически дейности”;
05 „Защита на околната среда”;
06 „Комунални и обществени дейности”;
07 „Здравеопазване”;
08 „Социални, културни и почивни дейности”;
09 „Образование”;
10 „Социална защита”.

Без знания за "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението" по съответни функции, според източника на средства за тяхно финансиране не е възможна оптимална организация на държавно обществено управление.
За по-значима обществена полза от резултати при представената тема е необходимо "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението” да се изследва по съответни функции, според източник на финансиране - съответно от данъци или от целеви такси, защото ако това не се направи, то резултатите от изследване са реално непълноценни за обществено управление.

Например:
1. В държава "А" има публичен разход по съответна функция, който е 5 % от БВП и същият се финансира от целеви такси.
2. В държава "В" има публичен разход по същата функция, който е 2 % от БВП и същият се финансира от общото постъпление на данъци.
Кой от двата случая е по-добър за да се препоръча за пример за по-полезно обществено управление?

Изводът е, че при изследване на съответни функции - без да се разграничат източници за финансиране на съответни публични разходи не е възможна пълноценна преценка за състояние на "Взаимовръзката „Публични разходи – БВП на глава от населението”.


Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар