петък, 24 юни 2011 г.

Истината за кризата е открита


Причината за стопанска криза при условия с употреба на „Незлатни пари” е разкрита.

Съответна страна е със стопанска криза заради своя собствена държавна финансова грешка, която продължава с мълчаливо съгласие на авторитетни международни финансови институции, в т. ч. Международен валутен фонд (МВФ), Световна банка (СБ), Централни банки (ЦБ) и други.
Обусловеност за това тяхно единомислие е незнание за съществуващо държавно финансово недоразумение.
Много специалисти вярват на свои учители  ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, проф. Нуриел Рубини, експерти и ръководители на МВФ, СБ, Европейската ЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при държавно финансово управление, в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”.

Същността на държавната финансова непълноценност е осъзната и тя е „Ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари””.

Тъй като първата в света замяна (от „Златни" към Незлатни пари") е станала по конкретна инициатива - можем да означим допуснатата слабост с името на нейния автор като Грешка на Джон Лоу".

С този управленски недъг – всяко правителство е с ненужно завишени държавни разходи и ограничени бюджетни приходи.

Дълговите задължения за съответна страна са резултат от многогодишно въздействие от „Безпределна субсидия”.


Разбираемо е – при условия с „Незлатни пари”, за да се неутрализира стопанска криза е необходимо премахване на тази държавна финансова неразвитост.

Успешното преодоляване на сегашни държавни управленски трудности може да стане чрез усъвършенстване на държавно управление с приложение на доктрина „Противодействие с Модел Ресурси М" срещу стопанска криза”.


Възможности в бъдеще:


1) При пренебрежение към употреба на „Модел Ресурси М” - ще продължи развитие на диспропорции и криза, с нови щети за участници в стопански живот.

При тези условия, във всяка страна с „Незлатни пари” се разраства „Противоречие на Джон Лоу”, което стимилира кризисни процеси.


2) При реализиране на противодействие с "Модел Ресурси М" срещу стопанска криза - процесите на криза, заради съществувала причина „Грешка на Джон Лоу” се прекратяват.

Първичният ефект при унищожаване на тази държавна финансова неправилност е намаление на ненужни държавни разходи и наличност на нови пазарни бюджетни приходи.

Съпътстващият ефект е премахване на особено важна причина за криза при ползване на „Незлатни пари” и подсигуряване на устойчиви полезни пазарни условия за развитие на стопански процеси.


Защо човечеството продължава през XXI век да живее при последици от глупост на Джон Лоу от 1716 г.?

Нима на хората е приятно качество на жертви в „Капана на парите”, в който сега са попаднали?

Защо правителствата продължават да работят при актуалност на „Принцип на Джон Лоу” - „При достатъчно време в „Капана на парите”, съответно правителство, колкото повече работи, толкова по-лоши  управленски резултати получава.”?


Иван Митев – икономист


Ползвани означения:


1. „Незлатни париозначава: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”. Ползваните пари са сбор от „Златни” + „Незлатни пари”.


2. „Грешка на Джон Лоуозначава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със Златни пари”.


3. "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


4. „Безпределна субсидия” означава: В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.


5. „Противоречие на Джон Лоу” означава: „В капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.


6. „Ресурсът М” е общата същина при „Съответни бъдещи възстановяне и погасяване на главен дълт”.


7. Определение на „Обществен закон за Ресурс М”: Със силата на обществен закон, „Съответните бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг” имат обща същина (с име Ресурс Р).


8. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар