събота, 11 юни 2011 г.

Дискусия в „Капана на парите”


Спорът за приемане на конкретни мерки в Пакта за финансова стабилност в Р. България продължава. Вносителите на предложението промениха началния си замисъл за конституционни промени и част от ограниченията (максималният размер на разходите по консолидираната фискална програма не може да надвишава 40% от прогнозния брутен вътрешен продукт и второ - когато бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е в дефицит, то не може да надвишава 2% от БВП) се включват в Закона за устройството на държавния бюджет.
Третата мярка  – променянето на преките данъци единствено с парламентарно мнозинство от две трети - трябва да бъде чрез промяна в конституцията и ще бъде обсъждана отделно.
Все още участниците в спора не представят, че живеем в условия на "Капан на парите".
Заради примамка завишена полезност на „Незлатни", спрямо „Златни пари”, държавните власти са влезли в "Капана на парите”.

Наличието на тази клопка е поради липса на съответстващо на качества на „Незлатни пари” подобрено държавно финансово управление.

Реално специалистите спорят дали „Да има” или „Да няма” в Р. България приети норми за „Пакт за финансова стабилност” при продължаване на стопански живот в „Капан на парите”, който осигурява развитие на диспропорции и криза.
Подръжниците на предложението защитават, че при наличие на „Пакта …” се пречи за идване на криза, което е вярно, но не е достатъчно за да се спаси стопанство от криза.
Тъй като дори при приемане на „Пакта …” не се премахва особено важната причина за криза, опонентите с право представят, че той не разрешава важен държавен проблем.
Общото при участници в дискусията е, че вярват на свои учители ( в т. ч. Джон Мейнард Кейнс, Джон Кенет Гълбрайт, Милтън Фридман, Йозеф Стиглиц, Пол Робин Кругман, експерти и ръководители на МВФ, СБ, ЕЦБ и други) без да отчитат тяхна кардинална слабост да не правят разграничение при стопански процеси в зависимост от ползвани „Златни” или „Незлатни пари”, в т. ч. допускат „Грешката на Джон Лоу” и попадат в „Капана на парите”.

„Грешката на Джон Лоу” е „детска болест на пазарна икономика”. Същата продължава през XXI век и е особено важна причина за криза в начало на XXI век.
Доказателство, че нейно наличие представлява особено важна причина за криза е, че и при „държавен бюджетен излишък” се развиват диспропорции и криза.
През 2011 г. правителството на България управлява при запазена "Грешка на Джон Лоу". Заради тази финансова слабост, държавното управление е в „Капана на парите” - принудено да прави ненужни за полезно обществено развитие държавни разходи и е ограничено от пазарни приходи.
При нейно съхраняване - съответното държавно управление (дори при икономически ръст и/или бюджетен излишък) се проваля, защото се проявяват стопански диспропорции и/или (за достатъчно време) започва криза, която е резултат от въздействие на представената държавна финансова непълноценност.

Сега експертите и техните политически ръководители в България не отчитат представената държавна финансова грешка и отново сме свидетели на „Дискусия” в „Капана на парите”.
Разбираемо е, че проблемите на българското стопанство са пряко зависими от запазената „Грешка на Джон Лоу”, която още не е осъзната и от ръководители на Европейския съюз.
Животът доказва, при продължаване на финансовата грешка – съответното държавно управление колкото повече работи – толкова по-лоши резултати получава.
При криза, с икономически следват и жестоки социални щети.

Слабостта на българското правителство и на управлението на Европейския съюз е, че не осъзнават катастрофално влияние на „Грешка на Джон Лоу” и не предприемат мерки за нейно прекратяване.

Българските политици, заедно със своите избиратели са жертви в „Капана на парите”.
Необходимо е днес да се разбере за наличие на катастрофалния държавен финансов недостатък и е най-полезно правителството да предприеме мерки за неутрализиране „Капана на парите”, чрез употреба на (съответстващо на качества на „Незлатни пари”) усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление.

До 24 часа след начало на неутрализиране на „Капана на парите” ще се получи конкретен полезен обществен ефект, изразяващ се в реално подпомагане на стопански процеси, потенциално намаления на ненужни държавни разходи, наличие на допълнителни пазарни държавни бюджетни приходи и ще е започнало успешно излизане от криза.


Иван Митев – икономист

1.      Грешка на Джон Лоуозначава – По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


2.      "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


3.      Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар