вторник, 21 юни 2011 г.

Употреба на „Модел Ресурси М”
При стопанство с "Незлатни пари", липсата на усъвършенствано с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление подсигурява развитие на стопански диспропорции и криза.
Това обстоятелство е особено важна причина за налична през 2011 г. стопанска криза в съответна държава. Ако тази предпоставка се премахне – ще се прекрати кризата.
Подобно на всяка световна новост, днес „Моделът Ресурси М” е с първоначални трудности за осъзнаване на същност и полезни възможности за приложение.
Той не е конкретна догма, а образец за подобрение на държавно финансово управление.
Неограниченият брой „Ресурси М” предполагат възможности за многообразно ползване.
Застъпниците за подобрение на съответно държавно финансово управление познават полезните му качества.
За успешно внедряването е необходимо време.

„Моделът Ресурси М”:

-          не е данъчен механизъм;

-          е отрицание на неразвитост на сегашно държавно финансово управление;

-          премахва продължителна световна държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”;

-          е средство и техники, свързани с ясна политика за държавно финансово управление;

-          за съответно Правителство – повишава недвусмислени постъпления и снижава разходи.


Държавното финансово противодействие с "Модел Ресурси М" спрямо икономическа и/или финансова криза е възможно успешно да се осъществява чрез оперативно управление от съответно Министерство на финансите (МФ) или друг специализиран държавен орган.

Предимство при МФ е, че там работят най-подготвени специалисти, които могат успешно да въведат тази пазарна новост в практика.
В бъдеще, в някои държави ще се обособи „Министерство на Ресурси М”. Това ще е резултат на обществено развитие, при което Ресурсът М е с позиция на водещ елемент в стопанство.
Сега е най-важно да започне начало на употреба на „Модел Ресурси М”.

В различните държави, прилагането на „Модел Ресурси М” ще започне по различен начин в зависимост от конкретни местни условия и воля на правителство.
„Десните правителства” ще имат желание за начин, който с предимство да отчита наличие на частен капитал, а „Левите” ще налагат поведение, което ще активизира държава. Сега не е време да се гадае за бъдеща практика с "Модел Ресурси М".
Най-важното е, че „Десните” и „Левите” правителства ще работят за обществен просперитет чрез неутрализиране на „Капана на парите”.
В Р. България началото ще е по един начин, в Р. Гърция по друг, в САЩ по трети и т. н. в различни държави. Разбираемо е, че приложението ще е обезпечено чрез съответни правни норми, които най-общо можем да означим като „Закон за закрила от стопанска криза”.
Любопитно е, коя ще е първата в света държава с подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление?
Например за Р. Гърция (и други европейски държави) е много важно с предимство приложение за Ресурси М от втори” род, което ще им осигури намаление на държавни разходи и нови бюджетни приходи, което пряко ще помогне да разрешат разрастнало се „Противоречие на Джон Лоу”
Формата при начало на подобрено с „Модел Ресурси М” държавно финансово управление ще е различна, но същността ще е еднаква, а тя е прекратяване на досега неизвестна за обществото „Безпределна субсидия”, която води към развитие на диспропорции и криза.
Днес в съответни държави са приети несъответстващи на реални пазарни условия форми на данъчно облагане, вместо употреба на пазарен „Модел Ресурси М”. Прилагането на данъчна политика не може да неутрализира влияние на „Грешка на Джон Лоу” и подсигурява развитие на диспропорции и криза.
Полезно е държавно поведение, което да разкрива наличие на вредна за полезното стопанско развитие държавна „Безпределна субсидия” в полза на конкретни бенефициенти.
Необходимата прилика при различни държави ще е прилагане на нееластични стъпки за неутрализиране влияние на „Грешка на Джон Лоу”.
Употребата на „Модел Ресурси М” е пазарен подход и реално обезпечава съответствие на конкретно държавно финансово управление към качества на ползвани „Незлатни пари”.
При представяне на негови „слабости” следва да се отбележи, че те са толкова, колкото са на самата „Пазарна икономика”.
„Моделът Ресурси М” е "вреден" за съответно стопанство по същият начин, както е "неблагоприятна" всяка услуга и заплащане на  съответна пазарна цена.
Благоприятна полезност при приложение на „Модел Ресурси М” е прекратяване действие на „Принципа на Джон Лоу” и подсигуряване на пълноценно обществено развитие.
Какво е употреба на „Модел Ресурси М” – консерватизъм, еволюция или друго?
Вероятни са мнения.
Запознатите проумяват завършеност на започнала през 1716 г. световна замяна на „Златни” с по-полезни „Незлатни пари”.


Иван  Митев – икономистПолзвани означения:


1. „Незлатни париозначава: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”. Ползваните пари са сбор от „Златни” + „Незлатни пари”.


2. „Грешка на Джон Лоуозначава: По инициатива на Джон Лоу създадена грешка – ползване на „Незлатни пари”, при запазен начин на държавно финансово управление от време със “Златни пари”.


3. "Капан на паритеозначава: Капан е ползване на „Незлатни пари”, при условия на запазен начин на държавно финансово управление от време със "Златни пари", защото се подсигурява развитие на диспропорции и криза.


4. „Безпределна субсидия” означава: В „Капана на парите” държавните власти реално предоставят парична субсидия за определени бенефициенти. Същата се разпределя между тях на пазарен принцип.


5. „Противоречие на Джон Лоу” означава: „В капана на парите” съществува противоречие - съответните държавни власти са с ограничени парични ресурси за плащане на възможно неограничени разходи за закрила на потребителни качества на ползвани пари.


6. Същност на „Принципа на Джон Лоу”: При достатъчно време в „Капана на парите”, съответно правителство, колкото повече работи, толкова по-лоши  управленски резултати получава.


7. „Ресурсът М” е общата същина при Съответни бъдещи възстановяне и погасяване на главен дълт.


8. Определение на „Обществен закон за Ресурс М”: Със силата на обществен закон, Съответните бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг имат обща същина (с име Ресурс Р).


9. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно финансово управление, чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар