сряда, 12 октомври 2011 г.

Причината за световна стопанска криза през 2011 г.


Световната стопанска криза през 2011 г. е с качество на „детска болест на пазарна икономика” и е резултат от конкретна държавна финансова грешка.

Тъй като разкритият държавен управленски недъг е допуснат по инициатива на Джон Лоу за първи път в света през 1716 г., то същият може да се означи като „Грешка на Джон Лоу”.

До 24 часа време след ликвидиране на „Грешката на Джон Лоу” в която и да е държава (в т. ч. Гърция или в САЩ) - то сегашната криза в тази страна ще се премахне.

При запазване на представената държавна управленска непълноценност ще последва (подобно през 1996/7 г. в Р. България и през различни години в други страни) стихийно развитие на криза и хиперинфлация, при която по извратен пазарен път се възстановяват деформирани от „Грешката на Джон Лоу” стопански равновесия.


Основания за представена теза:

През годините на историческо развитие, в съответни стопанства се ползват „Златни” или „Незлатни пари”.

„Незлатните” имат различни качества спрямо „Златни пари”.

През 2011 г., при съответно стопанство с „Незлатни пари” продължава да се ползва стария (от време със „Златни пари”) начин на държавно финансово управление (ДФУ).

Наличен е ясен въпрос:

Запазеното старо, от време със „Златни пари” съответно ДФУ

(1) „съответства”

или

(2) „НЕ СЪОТВЕТСТВА”

на качества на ползвани „Незлатни пари”?

Възможни са два отговора: „Теза №1” или „№ 2”.

Къде е истината?

Според резултати от мои изследвания вярна е „Теза № 2”.

Ако някой не е съгласен с вярност на „Теза №2”, то неговото мнение е за „№1”.

Моля същият да посочи откъде знае това?

Това е изключително важно, защото не е известен източник с обосновка на тази теза.

Не са познати данни, че някой в света е проучвал този въпрос преди публикация за вярност на „Теза №2” в произведение „ПАРИТЕ НЕ СА ЗЛАТО”, книга първа „ЗАКОНЪТ”.

Знанията за истина на „Теза №2” са изненадващи за някои специалисти.

Нима тези, които демонстрират подигравателно и/или враждебно поведение, че е разкрита държавна финансова „ГРЕШКА НА ДЖОН ЛОУ” са със знания за съответно ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

В кой университет по света се изучава за ДФУ, според ползвани „Златни” или „Незлатни пари”?

Ако това затруднява - Кое е това ДФУ, което през 2011 г. се съобразява с "Незлатни пари"?

Именно запазване на старо, от време със „Златни пари” ДФУ, което е НЕГОДНО при стопанство с нови „Незлатни пари” е същността на разкрита „Грешка на Джон Лоу”.

Кризата през 2011 г. се подсигурява от досегашна липса на научни знания за полезна функционална структура на ДФУ при стопанство с „Незлатни пари”.

При условия на „Грешка на Джон Лоу” – Правителствата на съответни страни, техни Централни банки (в т. ч. Федералният резерв на САЩ, Европейската централна банка, Bank of England) и другите участници в стопански живот (в т. ч. и търговските банки) са обречени жертви на стопанска криза.

Допусканата 295 години по света „Грешка на Джон Лоу” е при условия на мълчаливо поведение  за неопределена годност на съответно ДФУ спрямо стопанство със „Златни” или „Незлатни пари”.

Животът ще докаже истина при теоретичен спор за „Теза №2” или „№1”.

Само време е необходимо, за първи път в света, в съответна страна  чрез прилагане на „Модел Ресурси М” ще се усъвършенства нейно ДФУ и същото ще стане ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Полезният опит за подобрение на съответно ДФУ и негова годност за стопански условия с „Незлатни пари” бързо ще се разпространи по света.

Стартът на „Моделът Ресурси М” ще е началото на края на катастрофална световна практика - запазен стар (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ при променени стопански условия с „Незлатни пари”.

Употребата на „Модел Ресурси М” е средство за премахване на „Грешка на Джон Лоу”.

Слабост през 2011 г. е, че истината за НЕРАЗВИТОСТ на стария (от време със „Златни пари”) начин на ДФУ за полезно ползване при стопанство с „Незлатни пари” се знае от малко специалисти.

Ползвани означения:

1. Употребяваните в света пари са „Златни” и/или „Незлатни пари”.

1.1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

1.2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.

2. „Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на функционална структура на съответно ДФУ и същото да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.
Същото се реализира чрез употреба на знания за „Обществен закон за Ресурс М".


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар