сряда, 5 януари 2011 г.

Вярно ли е?

1. В живота, хората ползват пари.

2. При общественото развитие ─ незлатните банкноти и монети замениха златни. Употребата на новите е с продължила в XXІ столетие катастрофална ръководна грешка за недовършено преобразуване. Погрешката осигурява непълноценно държавно управление, диспропорции и кризи.
Старият начин на държавно управление от времето със златни пари е неправилност, при условия на променена обстановка с незлатни пари.
При запазеният начин на работа, т. е. при тези унищожителни условия, Правителствата страдат от собствено поведение и не могат да постигнат желани цели.

3. В обстановка на незлатни пари, за сполучливо държавното управление е необходимо усъвършенстване, спрямо дейността при златни пари.

4. “Моделът Ресурси М” е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.
Същият е с потенциал да помага за пълноценно развитие на човека.

5. Възможно е изучаване, обмисляне и приложение на знания от “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”.

6. През 2008 г., светът навлезе в криза. В срок до 5 месеца, бизнесът загуби богатства за десетки трилиони евро.

7. Незавършеният градеж във висши управи причинява жестоки щети.
С този дефект ─ държавните власти са:
- с намалени приходи;
- с увеличени разходи;
- като в автомобил без спирачка.

8. Потребни са специални знания за икономическа преценка строителство на държавна управленческа система.

9. Със знания по “Икономика на строителството” е открита досегашна неизвестност “Обществен закон за Ресурс М” и е създаден “Модел Ресурси М”.

10. “Безпределната субсидия” ражда и усилва финансови и прочие диспропорции, възпрепятства уравновесявания. Тя се променя от колебания на Основен лихвен процент.

11. Опитът разкрива: от Латентна ─ идва Външна; след Външна ─ следва Латентна проява на “Безпределна субсидия” и така нататък. Те са с неопределено бъдеще.

12. Обемът на Диспропорцията от “Безпределна субсидия” регулира нейна цена, при уголемяване ─ нараства, при умаляване ─ понижава.

13. Парите са с лимит. Възникват противоречия между безгранични цени на диспропорции и ограничени средства.

14. Въздействието на “Безпределната субсидия” е в обсега на присъстваща Латентна или Външна нейна проява.

15. Заделянето на суми за цени при диспропорции ─ довежда дефицит и смущава равновесия. Прекъсването на уравновесяване поразява следващи и т. н. до мултипликационен ефект в държава и чужбина.

16. Разлика, в Латентна ─ няма, при Външна проява на “Безпределна субсидия” ─ има криза.

17. Близост за Латентна и Външна проява на “Безпределна субсидия” са диспропорции.

18. Незнанието за Ресурс М е източник за “пандемия от детска болест на пазара”. При диагностика ─ правилното е “Безпределна субсидия”.

19. Отлика, в Слаба ─ отсъства, при Силна външна проява на “Безпределна субсидия” ─ протича Кризисно смаление.

20. Кризата е прилика за Външните прояви на “Безпределна субсидия”.

21. През 2010 г., “Безпределната субсидия” е с позиция на Генерална причина за криза.

22. С признак за катализатор е, спрямо база:
- увеличен Основен лихвен процент ─ за скоро;
- снижен Основен лихвен процент ─ за повече време до криза.

23. Влиянието ─ с по-нисък Основен лихвен процент ─ носи прибавени бъдещи щети.

24. Латентната е загадъчно, а Външната проява на “Безпределна субсидия” е омразно препятствие при управление.

25. При погубващ минус “незачитане на Ресурс М”:
- е неизбежна криза;
- ръководителите полагат усилия за изкореняване на несъответствия, но са с напразна дейност;
- липсва точен отклик на задача за вноски, насочвани към цени при диспропорции и запазване на равновесия.

26. В 2010 г. е:
- наследена катастрофална ръководна грешка за недовършено преобразуване;
- известна генералната причина за криза;
- необходимо:
► унищожение на дълъг диктат;
► минимум на “Безпределна субсидия”;
► за бюджета ─ нови приходи и съкратени разходи.

27. Познанията за Ресурс М водят:
- победна битка с остаряло;
- шанс за борба със заплахи;
- сполука в закрила на качества;
- успех при изненадващи проблеми.

28. Постигат се два типа участия на пари в Процеси – Първично и Инвестиционно.

29. Съвместно с Централните банки, и други лица са дееспособни с роля на Базови разпоредители.

30. Инвестиционният базов разпоредител е масово явление, тъй като усъвършенства човека.

31. Правата и задълженията на Базовия и Временния разпоредител са в равновесие или (при смущения) постоянно се стремят за такова.

32. Ресурсът М не е:
- подобие на топка, която се хваща;
- Бъдещо погасяване на главен дълг;
- Бъдещо възстановяване на главен дълг;
- Съответни бъдещи възстановяване и погасяване на главен дълг, но е толкова адекватен с тях, колкото те са заедно.

33. Ресурсът М е:
- сходен на стойност;
- структурен елемент на живота;
- кардинална последица от обусловеност.

34. Законът за Ресурс М е:
- валиден;
- свободен;
- съществувал;
- вижда се в 2010 г.;
- ще бъде с всеки Процес.

35. Аналогичен на невидим зародиш, потенциалът за Ресурси М е при пари.

36. Ресурсите М са:
- незаменими;
- хилядолетия са скрити;
- днес са полезно познати;
- изпълняват значима роля;
- водят желано съвършенство.

37. Властите са с компетентност за ползване на Ресурси М.

38. Знанията за Ресурс М са ваксина против “Безпределна субсидия”.

39. Общественият закон за Ресурс М е теоретична, а Ресурсът М ─ практична изява на неразделност.

40. Знанията за Ресурс М са достатъчни за създаване и реализиране на подобрение в държавно управление за:
- подпомагане на свойства;
- съпровождащи обществени блага;
- предпазване от управленческа катастрофа.

41. Неползването на Ресурс М е слабост в “Системи с основен елемент пари”.
До 2010 г., е неоспоримо:
- Генералната причина за криза е при всички.
- Липсва ясен източник за преводи, насочвани към защита на пари.
- Няма перспективно уголемяване на БВП и нужни фискални резерви.
- Принудителни заеми. Дългът на всяка страна е по-малък от нейни щети, поради незнания за Ресурс М.
- С незнайна занапред цикличност:
► неефективен надзор;
► съсипателна инфлация;
► затруднения за банкиране;
► унищожаване на богатства;
► нестабилни ОЛП и валутен курс;
► обезценки на усилия, активи, кредитоспособност и услуги.
- Изостанал бюджет.
- Ръст на безработни.
- Подкрепа за неспазване на право.
- С необявена издръжка за разпоредители.
- Пречки за регулиране на търговски дефицити.
- Обезличаване на просто възпроизводство, интензификация и конкуренция.
- Министрите са като в ударен самолет и безсилни пред вътрешни и чужди диспропорции.
- Завишени проблеми при:
► инвестиции;
► належаща прехрана;
► отстраняване на бедност;
► помощи за климатични усложнения, бедствия, опасности;
► задоволяване на потребности за здраве, образование, социално развитие, военна отбрана, наука, ред, инфраструктура, транспорт, опазване на природа и мир;
► придружаващи вреди за цивилизацията и прочие.

42. Пренебрежението на Ресурс М осигурява провал за ръководство. То е жертва на свое поведение.

43. Времената с равновесие са с безграничен брой, което е обстановка за неограниченост на Ресурси М.

44. При множеството правни похвати или без съобразяване с норми ─ винаги при известни условия има Ресурс М.

45. Законът за Ресурс М:
- присъства при Процесите;
- е независим от маниери;
- е жизнено необходим за всеки;
- е самостоятелен и вън от съзнание;
- е вечен ─ от минало, сега и в бъдеще;
- не е подчинен на собственост;
- не се влияе от видове права и задължения;
- ще служи на живота;
- ще завоюва позиция на авангард за успех;
- ще се преподава ─ абитуриенти и абсолвенти ще знаят за него;
- ще е с:
► отлична репутация;
► признат авторитет.

46. Моделът Ресурси М:
- не е данъчен механизъм;
- е отрицание на неразвитост;
- затрива продължителна грешка;
- е средства и техники, свързани с ясна политика;
- е научно преобразование, от умения по икономическо строителство;
- за Правителство ─ повишава недвусмислени постъпления и снижава грижи.

47. Държавите през 2010 г.:
- понеже пренебрегват Ресурс М, употребяват разрастнати налози;
- са с парадокс:
► игнорират разпоредители;
► въвеждат се допълнителни тежести.

48. Стартът на Моделът Ресурси М е началото на края за гибелна догма.

49. При употреба, Моделът Ресурси М подсигурява:
- Сили.
- Нови работни места.
- За спазване на право.
- Обезсилване на инфлация.
- По-малки разходи за ДЦК.
- Стабилни ОЛП и валутен курс.
- Регулиране на търговски дефицити.
- Ликвидиране затруднения за банки.
- Съхранение на богатство. Ефективен надзор.
- Премахване на генералната причина за криза.
- Просто възпроизводство, интензификация и конкуренция.
- Улеснения за защита на активи, кредитоспособност и услуги.
- Източник на вноски за закрила на пари. Без принудителни заеми.
- Предпоставки за устойчив темп на БВП и нужни фискални резерви.
- Благотворна последица в света за над 10 милиарда евро на денонощие.
- Заличаване на предишни проблеми при:
► инвестиции;
► належаща прехрана;
► отстраняване на бедност;
► помощи за климатични усложнения, бедствия, опасности;
► задоволяване на потребности за здраве, образование, социално развитие, военна отбрана, наука, ред, инфраструктура, транспорт, опазване на природа и мир;
► придружаващи вреди за цивилизацията и прочие.

50. Към Време с равновесие ─ Ресурсите М са сбор на тези от родове №1, №2 и №3.

51. Нерегистрираните ресурси М са неизчислими.

52. Сведенията в регистър за Ресурс М са възможни. Те са резултат от определена постоянна връзка, при която Ресурсът М се трансформира в Регистриран такъв.

53. Закономерността за Регистрирани ресурси М ще е в XXІ век и в бъдеще.

54. Регистрираните ресурси М са:
- развой на Ресурси М;
- изчислими, броят се указва от регистрирациите;
- с абсолютни и относителни промени, подобни на тези при Ресурси М.

55. Уголемяването на най-важното качество на Регистрирани ресурси М “Повишаване полезността на парите” осигурява:
- разширен пазар;
- съпътстващи облаги;
- разцвет на цивилизацията;
- издръжливост срещу местни и чужди кризи.

56. Правителството е с право да реши за алтернатива при закрила на пари и/или Ресурси М.
То може:
- (1) без ползване на Ресурси М, да работи при катастрофална наследеност и да е непълноценно
или
- (2) да употребява благодатен Модел Ресурси М.

57. До 2010 г., управляващите слабо помагат за обществено усъвършенстване, тъй като “Безпределната субсидия” причинява диспропорции и въздействия, с по-големи от нея злини, включително за държава, депозанти на пари, търговски банки и техни клиенти.

58. При предпоставки ─ по воля на власти ─ се създават Регистрирани ресурси М.
Те са:
- актуални;
- факти от закона;
- с изключителна роля;
- констатация на наличност;
- от неизвестни в битието ─ с позиция на капитален елемент на стопанство.

59. Отричането на Регистрирани ресурси М е недоразумение.

60. Дните с презрителност към Ресурси М са загубени навеки и носят вреди.

61. Регистрираните ресурси М са сбор от Първичните, Преките и Непреките ресурси М.

62. Регистрираните ресурси М са сбор от Запазените и Новите ресурси М.

63. Дадените ресурси М са сбор от Запазените и Новите дадени ресурси М.

64. Взетите ресурси М са сбор от Запазените и Новите взети ресурси М.

65. Прилики при Регистрирани ресурси М и пари:
- Регистрираните ресурси М и парите са реалност.
- Закрилата и разрастването на техни потребителни свойства стимулира пазара.
- Отговорността за най-важните им качества:
► не е на разпоредители или притежатели на суми;
► неотменимо се носи от компетентни управници.

66. Върховната разлика между Регистрирани ресурси М и пари е, че Регистрираните ресурси М са закономерен развой, но – в периода едва дял от всички суми са с временна смяна на разпоредител. Коренът е – те са различни. Самостоятелността им е обективна. Регистрираният ресурс М е наличен при изяснени условия, а парите:
- предхождат начало;
- са в действителност;
- съществуват подир завършване на Процес.

67. Налична е неразделност ─ постъпките на властите за отстояване и подобряване на:
- пари, са и за Регистрирани ресурси М;
- вторите, обезпечава първите.

68. Вековен опит насочва ─ за желан успех е ценна всяка полезност.

69. Сполука при незлатни пари се постига чрез развитие и предпазване на Регистрирани ресурси М.

70. “Безпределната субсидия” е:
- Генерална причина за криза;
- напрежение за социална и политическа дестабилизация.

71. Резултатите от изследванията за “Обществен закон за Ресурс М”:
- унищожават грешка;
- са впечатляващо внедрими;
- изграждат пазарен похват за закрила;
- заменят ретрограден прийом на управа.

72. Хората са с облаги от въвеждане на откритие “Обществен закон за Ресурс М”.

73. При неползване на Ресурси М ─ изпитания за съответната държава и затъване пред съвкупност трудности.

74. Други силни страни на Регистрираните ресурси М:
- Те помагат.
- Публичен контрол.
- Съпътстващи ползи.
- Пълноценна инвестиция.
- Положителни последици.
- Слабостите се превъзмогват.
- Подкрепа за високо качество.
- Стъпаловидност и синхронност.
- Достъпност на закономерността.
- Бъдещето е при Модел Ресурси М.
- Добавка към съдържание на бюджет.
- Партиите засилват свои способности.
- Получаване на допълнителни средства.
- Понижение на данъци, до преустановяване.
- Определена и намалена “Безпределна субсидия”.
- Съответстващо на пазарни принципи разпределение.
- С професионални умения кадри, които разбират новости.
- Партньорства с “Асоциации” и “Сдружения на разпоредители”.
- Справедливи икономически, социален и други видове напредък.
- Регистрираният ресурс М завладява позиция на капитален елемент на стопанство.
- Основаване на специализиран орган. Същият ще се преобрази в Министерство.

75. Благоприятни възможности при ползване на Регистрирани ресурси М:
- Компетентност.
- Предвидима реализация.
- Угрозите са преодолими.
- Затриване на диспропорции.
- Разкритие на закона за Ресурс М.
- Жизнена необходимост за спиране на “Безпределна субсидия”.
- При приложение на Ресурси М ─ човечеството е с пълноценно усъвършенстване.
- Разбулена ─ разнасяща безпричинно съмнение утопия “Вечност без употреба на Ресурси М”.
- Осъществима е проверка за истинността на теорията и установяване достоверност (верификация).
- Сведения за генералната причина за икономически (като форми на производствени и търговски) кризи.
- Улеснения за:
► международни банкиране и индустрия за финансови услуги;
► защита на интернационални активи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар