вторник, 25 януари 2011 г.

За правилна преценка

Тълкуванията на Карл Маркс винаги са крайно идеологизирани. Но встрани от радикалните оценки и доктринерските табута става дума за творчество, което се нуждае от нов прочит. За това апелира в коментара си Ролф Хосфелд... - източник Deutsche Welle Bulgaria "Да преоткрием Маркс на трезва глава"

 

Мнение на Иван Митев

 

                        Необходима е правилна преценка

 

Следва да се има предвид, че икономическото изследване на Карл Маркс е за стопански процеси при условия със „златни пари”. (Карл Маркс сам регистрира обстоятелството, че изследва само процеси със златни пари – вж. „Капиталът”, Глава трета „Парите, или стоковото обръщение”,  т. 1 „Мярка на стойностите”, изречение първо: „…в това съчинение приемам, че парична стока е само златото”.)
Винаги при преценка на изводи на Карл Маркс следва да се знае, че са за условия със „златни пари”, което не е достатъчно, че същите са верни и при промяна с „незлатни пари”.
За първи път в света през 1716 г. (във Франция) правителството допуска грешка да не се съобразява със специфични качества на ползвани нови „незлатни пари“ и продължило наследения стар начин на държавно управление от времето със „златни пари“. Това е причината да се достигне до управленческа катастрофа. За съжаление, по света при всички следващи ползвания на „незлатни пари” тази катастрофална държавна грешка се повтаря и всяко правителство, в която и да е страна (за достатъчно време) достига до управленческа катастрофа. Резултатът е логичен, защото наследения начин на управление от времето със „златни пари“, при условия с „незлатни пари“ развива икономически и други диспропорции в стопанството и съответна икономическа и/или финансова криза.
И през 2011 г. заварената (и от сегашните правителства) никому ненужно запазена от средновековието непълноценна платформа на държавно управление принуждава съответната държава да плаща завишени разходи и да се лишава от полагащи се приходи. Практиката доказва, че при представените гибелни условия – колкото повече се работи, толкова повече са щетите при поредна криза. Примери- кризите в Р. Гърция, Р. Ирландия, Кралство Испания и в другите държави.
Алтернатива за премахване на грешката има и може да се представи като ползване на световна новост „Модел Ресурси М“, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М”.
Иван Митев

Няма коментари:

Публикуване на коментар