сряда, 5 януари 2011 г.

Въпроси и отговори (1)


- Г-н Митев, Какви са очакванията за интерес към труда Ви “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”?
- Разбираемо е ─ свидетели сме на изненада от публикацията, тъй като до 2010 г. много хора са живели с увереност, че начинът на държавно управление от времето със златни пари е вечна даденост. Откритието на “Законът за Ресурс М” създава желани възможности за пълноценно усъвършенстване. Книгата е с малък тираж и ще е библиографска рядкост. В нея са представени полезни научни резултати. Тя е ценна за всеки, който желае да разбере процесите в живота.

- Как създадохте “Ресурси М”?
- “Ресурсите М” не са произведени в лаборатория. Същите са реалност в битието, съществуват от хилядолетия и през 2010 г. е открит общественият закон, който ги създава.
Те, без да се влияят от волята и желанията на хората ─ възникват при известни условия и с прекратяване на тези обстоятелства, завършват своя живот.
Същите са били, налични са и ще бъдат относително независими от човека.
Предимството от 2010 г. е, че знанията за тях могат полезно да се ползват при всяко държавно управление и да се прекратят жестоки кризи и щети.

- Коя е най-важната задача на българското Правителство?
- Налични са много задачи и е трудно определяне на “най-важна”. Истината е, че подобно на предишните ─ Правителството наследи непълноценен начин на държавно управление с ненужно завишени държавни разходи и снижени приходи. Съществува и специфична субсидия, която е Генералната причина за финансово-икономическа криза.
До откриване на знанията за “Законът за Ресурс М”, властите нямаха добра алтернатива. При наличност на знания за “Ресурси М”, Правителството има две възможности ─ (1) да запази старото непълноценно държавно управление от времето на златните пари и да се примири със свой провал или (2) да приложи успешно управленческо развитие чрез “Модел Ресурси М”, което да съответства на условията на ползвани незлатни пари.
Сега е най-полезно правителствен екип да се запознае и прецени публикуваното в “ПАРИТЕ не са ЗЛАТО”, книга първа “ЗАКОНЪТ”. След като се убедят в полезността на знанията за “Ресурси М” да се предприемат стъпки за тяхно ползване към усъвършенстване на управленческата платформа. В публикуваното произведение са представени предимствата.

- Политическите партии приемат ли Вашите идеи за “Ресурс М”?
- Аз не представям идеи, а знания за “Ресурс М”. За пълноценно държавно управление е необходимо тяхво ползване. Политическите партии се стремят към усъвършенстване на обществото. До 2010 г. този процес не е съобразен с ползваните незлатни пари. Само време е необходимо и желаещите управленчески успех партии ще прилагат знанията за “Ресурси М”. Разликата е, че “десните” ще са за ограничено, а “левите” ще се стремят към по-широко приложение на “Ресурси М”.

- Г-н Митев, защо “Законът за Ресурс М” е открит едва през 2010 г.?
- За научна новост са необходими съответни базисни знания. Ние живеем в условия на млада човешка цивилизация, която е с частично развити пазарни отношения. Необходимо е достатъчно обществено развитие, за да има по-пълни знания за действителността.
С допусната катастрофалната грешка за догматично продължаване ползването на начина на държавно управление от времето на златните пари - през 1716 г. в световното обществено развитие, във Франция е започнало осъществяването на полезната замяна на златните с незлатни банкноти и монети. Тази промяна е специфичен процес на икономическо строителство. За неговото разбиране са необходими специални знания и достатъчен житейски опит.
Практиката доказа, че именно с умения по “Икономика на строителството” през 2010 г. е открит “Законът за Ресурс М” и е разбрана същността на допусната три вековна световна слабост при държавното управление.

- Как прилагането на “Моделът Ресурси М” влияе на банковата система?
- Без “Моделът Ресурси М” банките работят в условия на неразвито държавно управление, което пречи за тяхното по-ефективно функциониране. Това е кардинална предпоставка за фалиране на много банки по света.
Прилагането на “Моделът Ресурси М”, който е образец за подобрение на държавно управление, чрез употреба на знания за “Обществен закон за Ресурс М” ще подпомага банковата система. Премахването на досегашната катастрофална държавна грешка стимулира банкирането и създава нови възможности за растеж. Също, държавата е с много по-голям потенциал за закрила на незлатните пари и предпазване от фалити на банки.
“Моделът Ресурси М” ще стимулира разрастване и укрепване на фондовия пазар.

- Може ли да се представи полезност при приложение на “Моделът Ресурси М”?
- Разбираемо е, че животът утвърждава полезността на всяка новост. Практиката доказа ─ без “Моделът Ресурси М” се развиват регресивни икономически прояви, които унищожават обществени ценности. Най-сигурният начин за провал на всяко правителство е да работи при условия без ползване на “Ресурси М”.
“Моделът Ресурси М” е идентичен с дейност на всяка успяваща фирма при условия на пазарна икономика. Да се представя неговата ефективност означава сравнение на нов животворен подход с досегашен катастрофален непазарен начин на работа.
Полезно е (чрез допускане на противното) да се анализира хипотетична възможност: При условия на прилаган “Модел Ресурси М”, същият да се прекрати. Такава ситуация разкрива, че съответното правителство ще намали свои приходи и ще увеличи бюджетни разходи. Ще нарастне “Безпределната субсидия”, ще се развият съответни диспропорции и е необходимо само време до следващ етап на болезнена финансово-икономическа криза и конкретни щети, т.е. ще стане това, което се развиваше в живота до 2010 година.

- “Моделът Ресурси М” променя ли същността на държавното управление?
- “Моделът Ресурси М” е полезна добавка, която води към обществено усъвършенстване. Той е пазарен подход за премахване на “Генералната причина” за криза, без да променя същността на управлението на съответна страна.
В бъдеще, Регистрираните ресурси М ще заемат позиция на капитален елемент в стопанство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар