събота, 8 юни 2013 г.

Вреди за над 1000 милиарда евро

Част от "ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ"

към  Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници__Част І /* COM/2011/0452 окончателен - 2011/0202 (COD) */


1. Контекст на предложения акт 1.1. Основания и цели на предложението
Обхватът на финансовата криза разкри наличието на недопустими рискове в текущото регулиране на финансовите институции. Според оценки на МВФ, понесените от европейските кредитни институции загуби в резултат на кризата между 2007 и 2010 г. възлизат на близо 1000 млрд. EUR или 8 % от БВП на ЕС.
С оглед възстановяване стабилността на банковия сектор и гарантиране кредитирането на реалната икономика, ЕС и държавите-членки приеха широк набор от безпрецедентни мерки, цената на които бе в крайна сметка платена от данъкоплатците: към октомври 2010 г. Европейската комисия бе одобрила мерки за държавна помощ за финансовите институции от порядъка на 4 600 млрд. EUR, от които над 2 000 млрд. EUR бяха ефективно използвани през 2008 и 2009 г.
Фискалната подкрепа, предоставена на кредитните институции, трябва да бъде придружена от солидна реформа, за да се преодолеят откроените при кризата недостатъци от нормативно естество. В това отношение Комисията вече предложи редица изменения на банковото законодателство, които влязоха в сила през 2009 г. (ДКИ II) и 2010 г. (ДКИ III). В настоящото предложение се съдържат разработени и договорени в глобален мащаб елементи на стандартите за капитала и ликвидността на кредитните институции, познати като „Базел III“, като също така се хармонизират други разпоредби от действащото законодателство. Предпочетените нормативни мерки са подробно обяснени в раздел 5 по-долу.Мнение:

В документа са представени факти за вреди за над 1000 милиарда евро поради негоден за парите начин на държавно управление.

Пример: Ако тази световна управленска слабост не се допускаше – държавите нямаше да имат наличните през 2013 г. дългове.
 
Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар