четвъртък, 5 април 2012 г.

Възможно поведение


Много специалисти с богат творчески потенциал са мълчаливи за причина за стопанска криза.

Те, заедно с участници в стопански живот понасят болезнени щети в „Капана на парите”.

Коя е особено важна причина за продължаване на съвременна стопанска криза?

Всеки образован човек знае, че сега се употребяват „Незлатни пари”.

Няма спор, преди „Незлатни” са ползвани „Златни пари”.

По-полезните качества на „Незлатни пари” осигури световна замяна на „Златни” с „Незлатни пари”.

Публично известно е, че при полезната замяна на „Златни” с „Незлатни пари” е запазен стария, от време със „Златни пари” начин на държавно финансово управление (ДФУ) и същият продължава.

Посочената държавна финансова практика се допуска за първи път в света през 1716 г.
Същата е означена с името на нейния инициатор като „Грешка на Джон Лоу”.

За всеки човек има две възможности за поведение спрямо въпроса:

Наследеното от време със „Златни пари” съответно ДФУ е

(1) „годно” или (2) „НЕПРИГОДНО

за качества на ползвани „Незлатни пари”.

Неговото първо възможно поведение е да запази мълчание за отговор на този въпрос и това действие няма да се различава от досегашно на хората по света.

Второто е да представи мнение.

Вариантите за отговор са два: „Теза №1” или „Теза №2”.

В резултат на изследване, моята позиция за верен отговор е, че „Наследеното от време със „Златни пари” съответно ДФУ е „НЕПРИГОДНО за качества на „Незлатни пари”.

Ако някой изразява за вярна „Теза №2”, същият е солидарен с резултати от мои анализи.

При пренебрегване налична непригодност на ДФУ, следва - неговото мнение е за „Теза №1”.

Ако е така, следва да знае - навярно е един от първите хора в света, който представя това.

За своята позиция може да се обади на притежатели на гръцки дълг и да им каже, че при съобразяване с „Теза №1” и запазване на сегашно непълноценно ДФУ кризата ще продължи и ще доведе до нови техни щети.

Надявам се да имате време за лична преценка и да се уверите, че особено важната причина за развитие на съвременна стопанска криза е употреба на съответно ДФУ, което е НЕПРИГОДНО за качества на „Незлатни пари”.

Истината е - съвременната световна стопанска криза се развива поради липса на ДФУ, което да е ГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Без правилни норми за ДФУ при "Незлатни пари", хората колкото повече работят - до толкова по-голяма криза доживяват.

Зависимостта е:

1/ Заради наличие на финансовата грешка се развиват стопански диспропорции.

2/ При запазване на този управленски недъг, колкото повече държавните власти подпомагат стопанския живот и се създава по-голям брутен вътрешен продукт – толкова повече се разрастват тези диспропорции.

3/ Уголемените „Диспропорции от грешката на Джон Лоу” предизвикват управленски трудности и криза.

Пример: Сегашният държавен дълг е диспропорция, която е създадена от съхранена „Грешка на Джон Лоу”.

Много години политиците работят при условия с „Незлатни пари”, но досега не са проявили зрялост да приемат жизнено необходими правила за финансово управление, което да е ГОДНО за стопанство с тези пари.

Стопанската криза продължава, защото човешката грешка се запазва.

Тази държавна финансова слабост е налична, тъй като не се отчитат качества на „Незлатни пари”.

По произход днешната стопанска криза е първична, защото е от влияние на една особено важна причина – употреба на финансово управление, което е НЕПРИГОДНО за стопанство с „Незлатни пари”.

Спасението е ясно – спира се причината и опасността от развитие на „Криза Джон Лоу” ще е ликвидирана.

До 24 часа след прекратяване на налична човешка грешка – стопанската криза ще е успешно премахната.

Пример: Ако Гърция бе подобрила своето ДФУ и същото е ГОДНО за евро – сега тази страна щеше да е със завишени възможности да плаща дълговете си в срок и нейни кредитори няма да понасят болезнени щети за над 100 000 000 000 евро.

Ползвани означения:

1. „Златни пари: Пари, които са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Незлатни пари”.

2. „Незлатни пари: Пари, които не са реално обезпечени със злато или сходни на злато ценности, т. е. пари, които са различни от „Златни пари”.
В съответно стопанство се ползват „Златни пари” и/или „Незлатни пари”.

3. „Грешка на Джон Лоу: За първи път в света през 1716 г., по инициатива на Джон Лоу извършена държавна финансова грешка – приложение на наследен начин на държавно финансово управление, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.
Тази държавна финансова непълноценност ежедневно развива диспропорции и (при достатъчно време) стопанска криза.

4. „Диспропорции от грешката на Джон Лоу” – Стопански и други диспропорции в резултат на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

5. „Криза Джон Лоу”: Стопанска криза, която е резултат от влияние на държавна финансова „Грешка на Джон Лоу”.

6. "Капан на парите: Стопански условия със запазен наследен начин на ДФУ, който е НЕПРИГОДЕН за стопанство с „Незлатни пари”.


Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар